کنکور طراحان کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه

آزمون کنکور, پیشرفت تحصیلی ,پیام نور ,کارشناسی ارشد, دبستان ,ابتدایی ,طراحان, راهنمایی ,دبیرستان , پیش دانشگاهی , آزمون, کنکو

 

نکات تستی درس فیزیک 3

 

نوشته شده توسط:بهزاد عباسی

عنوان : آزمایش یانگ
اندازه گیری طول موج ( آزمایش یانگ )
در آزمایش تداخل یانگ :
اگر فاصله دو شكاف را با a و فاصله شکاف ها از پرده را با D و فاصله نوار روشن n ام تا نوار مرکزی را با x و شماره نوار روشن را با n نشان دهیم ، طول موج از رابطه زیر به دست می آید :
نکته :فاصله دو نوار روشن متوالی برابر است با فاصله وسط نوار روشن اول تا وسط نوار مرکزی .
از طرفی این فاصله به اندازه دو پهنای یک نوار است ، بنابراین پهنای نوار از رابطه به دست می آید .
رابطه فاصله وسط نوار روشن n ام تا نوار مرکزی :
رابطه فاصله وسط نوار تاریک mام تا وسط نوار مرکزی :
فاصله n نوار روشن یا تاریک متوالی برابر است با :

عنوان : آونگ ساده :
آونگ ساده : اگر گلوله ای را به نخی به طول L ببندیم و با انحراف اندکی مطابق شکل زیر رها کنیم ، چون انحراف کوچک است ، مسیر حرکت روی خط راست می باشد ، در نتیجه حرکت هماهنگ ساده خواهیم داشت .
مطابق شکل دو نیروی کشش نخ T و وزنه ی mg به گلوله وارد می شود . نیروی وزن را در راستای نخ و عمود بر آن تجزیه می کنیم ، در نتیجه نیروی نیروی بازگرداننده می باشد .
بسامد زاویه ای آونگ با جذر شتاب گرانشی رابطه مستقیم و با جذر طول آونگ رابطه وارون دارد .
دوره تناوب آونگ :
دوره نوسان آونگ ( T ) با جذر طول آونگ رابطه مستقیم و با جذر شتاب گرانشی رابطه وارون دارد .
بسامد آونگ :
نکته : اگر گلوله آونگ آهنی و آهنربایی پایین آن قرار گیرد ، دوره نوسان آن به صورت زیر است :
اگر آهنربا ، بالای آونگ قرار داشته باشد ، آنگاه :
نکته : اگر آونگ درون آسانسور باشد .
الف ) در حالت تند شونده رو به بالا یا کند شونده رو به پایین .
ب) در حالت تند شونده رو به پایین یا کند شونده رو به بالا
عنوان : آونگ مخروطی
آونگ مخروطی :
اگر گلوله ای را به نخی آویزان کنیم و آن را در مسیر دایره ای ، در راستای افقی به حرکت درآوریم حاصل یک آونگ مخروطی می باشد .
مطابق شکل به گلوله دو نیرو وارد می شود .
الف : نیروی کشش نخ :
در راستای نخ و به سمت نقطه آویز می باشد .
ب : نیروی وزن :
در راستای قائم رو به مرکز زمین می باشد .
نیروی کشش نخ را به دو مؤلفه و تجزیه می کنیم ، بنابراین خواهیم داشت :
بنابراین ، نیروی مرکز گرا ، مؤلفه ی افقی T می باشد .
از تقسیم روابط خواهیم داشت :
r شعاع دایره
رابطه کشش نخ و طول نخ :
L طول نخ .
رابطه کشش نخ با وزن جسم و نیروی مرکز گرا :
نیروی مرکز گرا


منبع کنکور طراحان

www.tarahan.org 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic