کنکور طراحان کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه

آزمون کنکور, پیشرفت تحصیلی ,پیام نور ,کارشناسی ارشد, دبستان ,ابتدایی ,طراحان, راهنمایی ,دبیرستان , پیش دانشگاهی , آزمون, کنکو

 

دفترچه الکترونیکی 2

 

نوشته شده توسط:بهزاد عباسی

فهرست مندرجات

‌صفحه‌

عنوان

90-81

رشته‌های‌ تحصیلی‌ دوره‌ های شبانه (نوبت دوم) گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌ به‌ تفكیك‌ محل‌ تحصیل‌

91-90

شرایط وضوابط اختصاصی‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ دوره‌ های شبانه (نوبت دوم) گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ تجربی‌

100-91

رشته‌های‌ تحصیلی‌ دوره‌ های شبانه (نوبت دوم) گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ تجربی‌ به‌ تفكیك‌ محل‌ تحصیل‌

100

قسمت‌ چهارم‌ - شرایط اختصاصی‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ دوره‌ های شبانه (نوبت دوم) گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌

107-101

رشته‌های‌ تحصیلی‌ دوره‌ های شبانه (نوبت دوم)‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌ به‌ تفكیك‌ محل‌ تحصیل‌

107

قسمت‌ پنجم‌ - شرایط اختصاصی‌ رشته‌ های‌ تحصیلی‌ دوره‌ های شبانه (نوبت دوم) گروه‌ آزمایشی‌ هنر

108-107

رشته‌های‌ تحصیلی‌ دوره‌ های شبانه (نوبت دوم) گروه‌ آزمایشی‌ هنر به‌ تفكیك‌ محل‌ تحصیل

108

قسمت‌ ششم‌  - شرایط وضوابط اختصاصی‌ دوره‌ های شبانه (نوبت دوم) رشته‌ زبانهای‌ خارجی‌ و ظرفیت‌ پذیرش‌

110-108

ظرفیت‌ پذیرش‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ زبانهای‌ خارجی‌ دوره‌ های شبانه (نوبت دوم) به‌ تفكیك‌ محل‌ تحصیل‌

113-110

بخش پنجم - شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دوره های نیمه حضوری دانشگاهها وموسسات آموزش عالی

111-110

رشته های تحصیلی دوره های نیمه حضوری گروه آزمایشی علوم ریاضی وفنی

112-111

رشته های تحصیلی دوره های نیمه حضوری گروه آزمایشی علوم تجربی

113-112

رشته های تحصیلی دوره های نیمه حضوری گروه آزمایشی علوم انسانی

113

رشته های تحصیلی دوره های نیمه حضوری گروه آزمایشی زبانهای خارجی

147-114

بخش‌ ششم‌ - شرایط وضوابط پذیرش‌ دانشجو در رشته‌های‌ مختلف‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌ پیام‌ نور(آموزش‌ از راه‌ دور)

114

شرایط وضوابط پذیرش‌ دانشجو در دانشگاه‌ پیام‌ نور

115-114

شرایط تحصیل در دانشگاه پیام و انتخاب رشته

120-115

جدول‌ نام‌ مراكز و واحدهای‌ دانشگاه‌ پیام‌ نور و  شهرستانهای‌ تحت‌ پوشش‌ هر مركز

147-121

رشته‌های‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌ پیام‌ نور

121

رشته‌ تربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌ دانشگاه‌ پیام‌ نور به‌ تفكیك‌ مراكز

129-121

رشته‌های‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌ پیام‌ نور به‌ تفكیك‌ مراكز و واحدهای‌ دانشگاه‌ پیام‌ نور در گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ وفنی‌

135-129

رشته‌های‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌ پیام‌ نور به‌ تفكیك‌ مراكز و واحدهای‌ دانشگاه‌ پیام‌ نور در گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ تجربی

145-135

‌رشته‌های‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌ پیام‌ نور به‌ تفكیك‌ مراكز و واحدهای‌ دانشگاه‌ پیام‌ نور در گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌

146

رشته‌های‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌ پیام‌ نور به‌ تفكیك‌ مراكز و واحدهای‌ دانشگاه‌ پیام‌ نور در گروه‌ آزمایشی‌ هنر

147-146

رشته‌های‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌ پیام‌ نور به‌ تفكیك‌ مراكز واحدهای‌ دانشگاه‌ پیام‌ نور در گروه‌ آزمایشی‌ زبانهای‌ خارجی‌

156-147

بخش‌ هفتم- موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ و غیردولتی‌

148-147

شرایط‌وضوابط عمومی‌واختصاصی‌و‌نحوه‌ پذیرش‌ دانشجو در رشته‌های‌ تحصیلی‌ موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ وغیردولتی‌

152-148

قسمت‌ اول‌ - رشته‌های‌ تحصیلی‌ موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ وغیردولتی‌ در چند گروه‌ آزمایشی‌ دانشجو می‌پذیرد

155-152

قسمت‌ دوم‌  - رشته‌های‌ تحصیلی‌ موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ وغیردولتی‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ وفنی‌

155

قسمت‌ سوم‌  - رشته‌های‌ تحصیلی‌ موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ وغیردولتی‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ تجربی‌

155

قسمت‌ چهارم‌  - رشته‌های‌ تحصیلی‌ موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ وغیردولتی‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌ 

156

قسمت‌ پنجم‌  - رشته‌های‌ تحصیلی‌ موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ وغیردولتی‌ گروه‌ آزمایشی‌ هنر

156

قسمت‌ ششم‌  - رشته‌های‌ تحصیلی‌ موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ غیرانتفاعی‌ وغیردولتی‌ گروه‌ آزمایشی‌ زبانهای‌ خارجی

165-157

بخش‌ هشتم‌ - كارنامه‌ نتیجه‌ آزمون‌ عمومی‌ واختصاصی‌ داوطلبان‌، فرم‌ انتخاب‌رشته‌های‌ تحصیلی‌ و دستورالعمل‌ مربوط به‌ نحوه‌ تكمیل‌ فرم‌ انتخاب‌ رشته‌

158-157

كارنامه‌ اولیه‌ آزمون‌ برای‌ داوطلبان‌ و مندرجات‌ كارنامه‌

159-158

فرم‌ انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ و مندرجات‌ فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ 

159

نحوه‌ تكمیل‌ مندرجات‌ فرم‌ انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌ آزمون‌ سال‌ 1382

160

نحوه‌تكمیل‌مستطیلهای‌هر‌كد رشته‌ تحصیلی‌ و همچنین‌ رقم‌ كنترل‌ مربوط به‌ هر كد رشته‌ در فرم‌ انتخاب‌ رشته‌های‌ تحصیلی‌

161-160

نكاتی‌ چند راجع‌ به‌ انتخاب‌ رشته‌

162-161

جدول‌‌زیرگروههای‌آزمایشی‌‌گروههای ‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ وفنی، علوم تجربی ، علوم انسانی ، هنر و زبانهای خارجی

منبع کنکور طراحان

www.tarahan.org


دفترچه الکترونیکی 1

 

نوشته شده توسط:بهزاد عباسی

فهرست مندرجات

‌صفحه‌

عنوان

1

6-1

1

1

2-1

3-2

3

4

5-4

5

6-5

69-6

28-6

11-9

26-12

28-26

51-28

32-30

50-32

51-50

63-51

54-53

62-54

63-62

66-63

64

66-65

66

69-66

67

69-67

69

79-70

75-71

76-75

77-76

77

79-78

110-79

80-79

80

80

81-80

110-81

81


منبع کنکور طراحان

www.tarahan.org


معرفی دانشگاهها

 

نوشته شده توسط:بهزاد عباسی

دانشگاه اراك

دانشگاه ارومیه

دانشگاه اصفهان

دانشگاه الزهرا ( س )

دانشگاه امام علی ( ع )

دانشگاه ایلام

دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه بیرجند

دانشگاه بین المللی قزوین

دانشگاه پیام نور

دانشگاه تبریز

دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت معلم تبریز

دانشگاه تربیت معلم تهران

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

دانشگاه تهران

دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه دامغان

دانشگاه رازی

دانشگاه زابل

منبع کنکور طراحان

www.tarahan.org
معرفی دانشگاهها

 

نوشته شده توسط:بهزاد عباسی

دانشگاه علوم و فنون مازندران

دانشگاه علوم‌انسانی ( دارالعلم‌مفید )

دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی‌ و توانبخشی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه قم

دانشگاه كاشان

دانشگاه كردستان

دانشگاه كشاورزی و منابع گرگان

دانشگاه گیلان

دانشگاه لرستان

دانشگاه مازندران

دانشگاه محقق‌اردبیلی

دانشگاه مذاهب اسلامی

دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان

دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هنر

دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه هنر تبریز

دانشگاه یاسوج

دانشگاه یزد

 

 

دانشگاه زنجان

دانشگاه سمنان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه شاهد

دانشگاه شاهرود

دانشگاه شهركرد

دانشگاه شهید باهنركرمان

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید چمران ‌اهواز

دانشگاه شیراز

دانشگاه صنعت نفت

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی امیركبیر

دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین

دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی مالك‌اشتر

دانشگاه علامه‌ طباطبایی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علوم انتظامی

دانشگاه علوم فنون هوایی ستاری

 

منبع کنکور طراحان

www.tarahan.org
انتخاب رشته

 

نوشته شده توسط:بهزاد عباسی

  گام نخست - انتخاب گروه آزمایشی
 • گروه آزمایشی خودرا انتخاب كنید.     ...........................................       


 

   گام دوم - انتخاب استان و شهر

 

 • استان یا استانهای مورد علاقه خود را انتخاب كنید.
  برای انتخاب چند استان می توانید كلید كنترل ("Ctrl"
  ) را
   نگهداشته و روی هر استان كلیك كنید.

 • شهر یا شهرها ی مورد علاقه خود را انتخاب كنید.

 

 

استان

 شهر

   گام سوم - انتخاب دانشگاه

 • دانشگاههای زیر در استان و شهرهای انتخاب شده قرار دارند.  برای انتخاب چند دانشگاه  كلید كنترل ("Ctrl") را  نگهداشته و روی هر دانشگاه  كلیك كنید.

دانشگاه   گام چهارم - انتخاب رشته

 • در قسمت رشته ها نیز به همین ترتیب رشته یا  رشته های مورد علاقه خود را انتخاب كنید.

رشتهگام پنجم - شرائط اختصاصی

 • در این قسمت شرایط اختصاصی رشته های مورد نظر خود را نتخاب كنید سپس روی " پیدا كن " كلیك كنید. تا رشته های مطابق شرایط انتخاب شده  پیدا شوند.

 •  بسته به تعداد رشته های پیدا شده ، این كار ممكن است چند لحظه به طول بیانجامد. برای تعریف شرایط جدید ، روی كلید " همه را پاك كن" كلیك كنید.

نوبت پذیرش جنس

مقطع

دوره

وضعیت بومی

 

 

 


  گام ششم - بررسی و انتخاب رشته های پیداشده

 •  برای انتخاب رشته می توانید مستطیل سمت راست آنرا تیك بزنید . با كلیك روی " x "  در بالای این مستطیلها، انتخاب جاری  معكوس خواهد شد. یعنی اگر در این صفحه 4 رشته انتخاب كرده باشید ، با كلیك این روی این علامت این 4 رشته پاك شده و بقیه رشته های نشان داده شده انتخاب خواهند شد.

 • برای مرتب سازی بر اساس ستون خاص، روی عنوان ستون مربوطه كلیك كنید . اگر روی عنوان ستونی كه آخرین مرتبه مرتب كرده اید دوباره كلیك كنید، مرتب سازی در جهت معكوس انجام می گیرد.  

 

 


  گام هفتم - انتخاب رشته های مورد نظر

 • برای انتخاب رشته های تیك خورده ، كلید زیر را فشار دهید. اگر رشته هایی  را در این صفحه تیك بزنید و بدون انتخاب آنها به صفحات بعد یا قبل بروید،  این تیكها پاك خواهند شد.بنابراین پیش از ترك صفحه جاری ، رشته های مورد نظر خود را انتخاب كنید.

 

 

كل رشته های پیدا شده

 رشته های نشان داده شده

ظرفیت كل

 ظرفیت این صفحه

       

رشته هایی كه انتخاب كرده اید

 

  گام هشتم - مرتب سازی ( اولویت بندی )

 •  مرتب سازی در این قسمت مشابه بخش جستجوست. با استفاده از پیكانهای و می توانید رشته ها را به یك اولویت بالا یا پایین منتقل كنید. 

 • همچنین می توانید با استفاده از فرم پایین این جدول، هر رشته را به اولویت دلخواه خود منتقل كنید. دقت كنید كه مرتب سازی بر اساس ستونها ، اولویت رشته ها را تغییر می دهد.

  را به اولویت

رشته

اکنون اگر با ترتیب اولویت های لیست فوق موافق هستید ، وارد گام نهم شوید .


گام نهم - تغییر انتخاب ها

 •  حالا می توانید رشته های تیك خورده را حذف كنید. دقت كنید كه این عمل قابل برگشت نیست ، یعنی نمی توانید رشته های حذف شده را بر گردانید.


  گام دهم - فرم انتخاب رشته

 • بر اساس رشته های انتخاب شده و ترتیب آنها می توانید فرم انتخاب رشته تكمیل شده را مشاهده كنید. با استفاده از این فرم می توانید فرم انتخاب رشته اصلی خود را تكمیل كنید.

 داوطلبان اقلیت های مذهبی برای مشاهده کلید درس معارف خود اینجا را کلیک نمایید.

 

نوشته شده توسط:بهزاد عباسی

داوطلبان اقلیت های مذهبی برای مشاهده کلید درس معارف خود اینجا را کلیک نمایید.
منبع کنکور طراحان

www.tarahan.org

دانلود سوالات رایگان سوالات کنکور

 

نوشته شده توسط:بهزاد عباسی

داوطلبان گرامی فایلهای دفترچه با فرمت pdf می باشد و باید برای مشاهده آن از نرم افزار Acrobat Reader استفاده نمایید (داوطلبان می توانند در صورت تمایل با کلیک سمت راست بر روی دفترچه مورد نظر خود و انتخاب Save Target As فایل را بر روی دستگاه خود ذخیره نموده و با نرم افزار Acrobat Readerاز آن استفاده نمایند )
دفترچه اختصاصی دفترچه عمومی
 • سئوالات گروه آزمایشی ریاضی و فنی سال 1387

 • کلید سئوالات گروه آزمایشی ریاضی و فنی سال 1387 - ( پاسخنامه دفترچه سوالات عمومی ):::::::(پاسخنامه دفترچه سوالات اختصاصی )
  دفترچه اختصاصی شماره دو دفترچه اختصاصی شماره یک دفترچه عمومی

 • سئوالات گروه آزمایشی هنر سال 1387

 • کلید سئوالات گروه آزمایشی هنر سال 1387
  دفترچه اختصاصی شماره دو دفترچه اختصاصی شماره یک دفترچه عمومی

 • سئوالات گروه آزمایشی علوم تجربی سال 1387

 • کلید سئوالات گروه آزمایشی علوم تجربی سال 1387 - ( پاسخنامه دفترچه سوالات عمومی ):::::::(پاسخنامه دفترچه سوالات اختصاصی )
  دفترچه اختصاصی دفترچه عمومی

 • سئوالات گروه آزمایشی زبان سال 1387 

 • کلید اولیه سئوالات گروه آزمایشی زبان سال 1387
  دفترچه اختصاصی شماره سه دفترچه اختصاصی شماره دو دفترچه اختصاصی شماره یک دفترچه عمومی

 • سئوالات گروه آزمایشی علوم انسانی سال 1387

 • کلید سئوالات گروه آزمایشی علوم انسانی سال 1387 - ( پاسخنامه دفترچه سوالات عمومی ):::::::(پاسخنامه دفترچه سوالات اختصاصی )  پیک سنجش

   

  نوشته شده توسط:بهزاد عباسی  بدلیل عدم وجود نسخه آنلاین برای نشریه مهم پیك سنجش، مدیریت سایت انتخاب رشته تصمیم به تخصیص بخشی برای این نشریه گرفتند.

  امید است كه این مهم همانند گذشته توسط سازمان سنجش انجام پذیرد.

       
  617
  پیك سنجش شماره 617
  دوشنبه 19 اسفند ماه 1387
  616
  پیك سنجش شماره 616
  دوشنبه 12 اسفند ماه 1387
  614
  پیك سنجش شماره 614
  دوشنبه 28 بهمن ماه 1387

  612
  پیك سنجش شماره 612
  دوشنبه 14 بهمن ماه 1387
  611
  پیك سنجش شماره 611
  دوشنبه 7 بهمن ماه 1387
  610
  پیك سنجش شماره 610
  دوشنبه 30 دی ماه 1387

       
  627
  پیك سنجش شماره 627
  دوشنبه 11 خرداد ماه 1388

  منبع کنکور طراحان

  www.tarahan.org


   
  609
  پیك سنجش شماره 609
  دوشنبه 23 دی ماه 1387
   
   
  613
  پیك سنجش شماره 613
  دوشنبه 21 بهمن ماه 1387

     سنجش سنجش سنجش سنجش سنجش سنجش سنجش سنجش سنجش سنجش سنجش

   

  نوشته شده توسط:بهزاد عباسی

  عنوان خبر

  13/05/1388تعداد سوالات آزمون عمومی و اختصاصی آزمون سراسری سال 1388به همراه دفترچه سوالات و كلید نهایی گروههای آزمایشی پنجگانه
  10/05/1388قابل توجه داوطلبان متقاضی درخواست بررسی نتایج اولیه آزمون سراسری سال 1388
  04/05/1388تاریخ اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای انتخاب رشته­های تحصیلی (دفترچه شماره 2) و همچنین كد رشته محل­های جدید (علاوه بر كد رشته محل­های دفترچه شماره 2) آزمون سراسری سال 1388 اعلام شد
  04/05/1388تاریخ نتایج اولیه آزمون سراسری سال 1388، تاریخ، محل و نحوه توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2)، و همچنین نحوه تكمیل فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی اینترنتی برای آن دسته از داوطل
  04/04/1388ماراتن کنکور با رقابت 307 هزار و 141 داوطلب آغاز شد
  03/04/1388وزیر علوم از افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاهها در آزمون سراسری سال 1388خبر داد
  02/04/1388ستاد تلفنی آماده پاسخگویی به سوالات داوطلبان آزمون سراسری می باشد
  01/04/1388داوطلبان كنكور سراسری با ارائه كارت آزمون می توانند وارد محدوده طرح ترافیك شوند
  01/04/1388زمان انتشار نتایج کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد
  01/04/1388پذیرش دانشجو در رشته های تربیت معلم و دبیر در کنکور88
  01/04/1388جزئیات توزیع کارت و برگزاری کنکور دانشگاه آزاد/ افزایش ظرفیت پذیرش
  01/04/1388آغاز ثبت نام آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی/ برگزاری آزمون در 15 مرداد
  01/04/1388ظرفیت دانشگاههای علوم پزشکی در کنکور88/ پذیرش حدود 21 هزار نفر
  01/04/1388مهلت 10 روزه برای انتخاب رشته های دارای شرایط خاص کنکور آغاز شد
  01/04/1388اعلام شرایطی که قبولی داوطلبان کنکور را لغو می‌کند
  01/04/1388قابل توجه داوطلبان آزمون سراسری سال 1388
  01/04/1388قابل توجه داوطلبان آزمون سراسری سال 1388 كه حوزه امتحانی آنان دانشگاه صنعتی اصفهان می‌باشد
  30/03/1388راهنمای شركت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال‌1388
  29/03/1388نحوه اصلاح مندرجات کارت کنکور 88 در صورت وجود مغایرت اعلام شد
  29/03/1388آغازتوزیع کارت کنکور88 ازدوشنبه/ الزامات قانونی برای حضور درجلسه کنکور
  28/03/1388نتایج رشته های دارای شرایط خاص کنکور کارشناسی ارشد سال 88 اعلام شد
  27/03/1388اطلاعیه درباره معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آن دسته از كد رشته‌های امتحانی دارای كدرشته محلهای بورسیه، دارای شرایط خاص و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجوی مجازی و یا دوره‌های بین‌الملل ...
  24/03/1388تاریخ‌، نحوه‌ پرینت ‌ كارت‌ و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون ‌ سراسری‌ سال‌ 1388 اعلام شد
  11/03/1388مهلت توزیع دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و انتخاب رشته در آزمون كارشناسی ارشد تمدید شد
  10/03/1388 اعلام فهـرست اسامی پذیرفتـه شدگان نهایـی رشته­ های نیمه متمرکز دوره­های کاردانی علمی- کاربردی پودمانی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی اسفندماه سال 1387
  09/03/1388مهلت انتخاب رشته آزمون كارشناسی ارشد یكشنبه پایان می‌یابد
  09/03/1388برگزاری كنكور غیرپزشكی و پزشكی در 11 و 26 تیر با حضور 800 هزار داوطلب
  09/03/1388رییس دانشگاه صنعتی اصفهان: ماهانه 100 هزار تومان به دانشجویان برتر ارشد اختصاص می‌یابد
  09/03/1388معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس: امسال بیش از 1500 دانشجوی ارشد در دانشگاه پذیرش می‌شود
  06/03/138810 نفر برتر کنکور کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف هستند
  06/03/1388برنامه زمانی مصاحبه در رشته های بورسیه کنکور ارشد 27 خرداد اعلام می شود
  06/03/1388 قابل توجه داوطلبان آزمون شنیداری كارشناسی ارشد رشته آموزش زبان ژاپنی (كد1128)
  06/03/1388 قابل توجه داوطلبان آزمون شنیداری كارشناسی ارشد رشته آموزش زبان ژاپنی (كد1128)
  04/03/1388تاریخ و نحوه توزیع كارت آزمون سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در سال 1388 اعلام شد
  04/03/1388 برنامه زمانی مصاحبه در رشته­های بورسیه، دارای شرایط خاص، دوره­های مجازی و بین­الملل و همچنین زمان برگزاری آزمون تشریحی یا پروژه عملی در كد رشته­های امتحانی 1128 ، 1218 ، 1351، 1352، 1357 ، 1358 و
  04/03/1388تاریخ و نحوه توزیع كارت آزمون سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در سال 1388 اعلام شد
  03/03/1388 تغییرات در برخی ازكدرشته محلهای آزمون ورودی تحصیلات تكمیلی سال 1388 كه پس از چاپ دفترچه شماره 2 به این سازمان اعلام گردیده است.
  01/03/1388 انتشار كارنامه نتایج اولیه و نحوه تكمیل فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی اینترنتی برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی درآزمون دوره‌های كارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1388
  28/02/1388قابل توجه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته درکدرشته امتحانی 1152 (مجموعه مدرسی معارف اسلامی) دوره های كارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1388
  28/02/1388 تاریخ و محل توزیع كارت و همچنین زمان برگزاری آزمون پروژه عملی رشته تحصیلی طراحی صنعتی (كد1358) آزمون ورودی تحصیلات تكمیلی سال 1388اعلام شد
  28/02/1388اوایل خردادكارنامه نتایج اولیه و نحوه تكمیل فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی اینترنتی برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی درآزمون ورودی تحصیلات تكمیلی سال 1388 منتشر می شود
  26/02/1388اطلاعیه درخصوص اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته‌های نیمه متمركز دوره های كاردانی ، كارشناسی پیوسته و ناپیوسته ترمی سال 1387
  26/02/1388اطلاعیه دانشكده روابط بین‌الملل وزارت خارجه در رابطه با آزمون ورودی تحصیلات تكمیلی سال 1388
  23/02/1388رقابت 500 داوطلب در آزمون دستیاری داروسازی/ پایان مهلت ارسال مدارک
  23/02/1388توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل در 24 اردیبهشت
  23/02/1388پیشنهاد لاریجانی برای بررسی شیوه های پذیرش دانشجو در دانشگاههای دنیا
  22/02/1388قبولی داوطلبان کنکور 88 قبل از اعلام نتیجه نهایی مشخص می‌شود
  21/02/1388زمان توزیع كارنامه آزمون GRE "SUBJECT" سال 1387 مورخ 15/1/88"04.04.2009" اعلام شد
  20/02/1388رییس سازمان سنجش آخرین تغییرات كنكور 88 را تشریح كرد
  31/01/1388زمان ارسال مدارک کنکور کارشناسی ارشد پزشکی پایان یافت
  30/01/1388زمان توزیع کارت و نحوه ثبت نام آزمون کاردانی فنی و حرفه ای 88 اعلام شد
  29/01/1388آغاز توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از 13 اردیبهشت
  29/01/1388توزیع اینترنتی کارت کنکور کارشناسی ارشد پزشکی از 26 خرداد ماه
  29/01/1388ظرفیت پذیرش در رشته های تخصصی داروسازی اعلام شد
  29/01/1388مهلت ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی تا دوشنبه تمدید شد
  29/01/1388اعلام نتایج آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس در هفته جاری
  24/01/1388قابل توجه داوطلبان آزمون كاردانی به كارشناسی سال 1388
  23/01/1388تاریخ و چگونگی مشاهده و اصلاح اطلاعات تقاضانامه ثبت نامی آزمون سراسری سال 1388
  22/01/1388آغاز مرحله اول المپیاد علمی علوم پزشکی از اردیبهشت ماه
  22/01/1388جزئیات ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی/ آغاز ثبت نام از فردا

  منبع کنکور طراحان

  www.tarahan.org
  فهرست حذفیات كتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 1388

   

  نوشته شده توسط:بهزاد عباسی

  فهرست حذفیات كتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 1388

  الف- دروس عمومی

  نام كتاب

  كد كتاب

  سال چاپ

  پایه تدریس

  حذفیات

  قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین وزندگی 2)

  222

  85

  دوم  تفکر در صفحات63 ،70 و174- خودکاوی درصفحات 97 ، 100 ، 130 ، 131 و 141- مقایسه در صفحة 102- تطبیق در صفحات 132 ، 150 ، 159 ، 176 و181 - بررسی درصفحات 140 ، 148 ، 172 ، 185- پیام آیات درصفحة 161 – همفکری درصفحة 137 بیان نمونه ها درصفحة 138

  1 - فعالیت ها : شامل نمونه یابی درصفحات 15 ، 23 و156 - ذکر نمونه ها درصفحة 141 - کشف عوامل درصفحة 189 2- پیشنهادها : در صفحات 18 ، 29 تا 33 ، 43 ، 55 ، 66 ، 75 تا 77 ، 85 ، 92 ، 118 ، 133 ، 167 ، 178و 194 3- ترجمه هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است. 4- یاد آوری ها در صفحات 9 ، 109 و121 5- گام ها درصفحات 35 ، 56 ، 107 ، 119 ، 134 ، 152 ، 168 و 193 6- متن صفحات 34 ، 36 و شعر صفحة 65 7- پاورقی ها و بخش های برای مطالعه

  قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین وزندگی 3 )

  251

  86

  سوم  1- فعالیت ها : شامل تکمیل درصفحه ی 11 - نمونه یابی درصفحات 19 ،193 و196 - بررسی در صفحات 21 ، 151 ،220 و235 - جستجو در صفحه ی 53 - تطبیق در صفحات 61 و 175 - خودکاوی در صفحات 140 و 195 - مقایسه در صفحه ی 148 - برنامه ریزی در صفحه ی 156 - اندیشه در صفحه ی 169 - طبقه بندی در صفحات 215 و219 - راه حل در صفحه ی 223- شناسایی عوامل در صفحه ی 236 - ذکر نمونه 180 2- پیشنهادها : درصفحات 13 ، 46 ، 63 ، 77 ، 93 ، 115 ، 132 ، 143 ، 160 ، 171 ، 200 ، 215 ، 225 3 - گام ها : درصفحات 26 ، 94 ، 133 ، 161 ، 185 ، 201 ، 237 4- یاد آوری ها : درصفحات 6 تا7 ، 188 تا 189 ، 204 تا 205 5- اشعار : درصفحات 41 ، 44 ، 48 و 51 6- ترجمه هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است . 7- پاورقی ها و بخش های برای مطالعه

  معارف اسلامی

  ( دین وزندگی )

  1/285

  87

  پیش دانشگاهی

  1- یادآوری : در صفحة 3 و متن صفحة 91 2- فعالیت ها : استدلال در صفحه ی 17- حل مسأله درصفحه ی 18 و138- تفکر درآیات درصفحه ی 28 - بررسی در صفحات33 ، 52 ، 53 ، 72 و 177 - برنامه ریزی در صفحات 33 و45 - ذکرنمونه ها در صفحات 41 و 66- خود ارزیابی درصفحات 41 ، 49 و54 - خودکاوی در صفحة 42 - پیشنهاد در صفحه ی 56 - تطبیق در صفحات 71 ، 139 ، 155و 159 - مقایسه درصفحات 37 و 117- نمونه یابی درصفحه ی 175- هم اندیشی درصفحه ی 172 و 180 3- برداشت : درصفحات 121 تا128 ، 130 تا 133 و 161 تا 164 4- ترجمه هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است. 5 - پاورقی ها و بخش های برای مطالعه

  ادبیات فارسی (3)

  (غیرعلوم انسانی)

  1/249

  86

  سوم


  - درس 11: قسمت دوم، سه پرسش از تولستوی از صفحه 92 تا 97
  ـ درس 18: قاصدك، از صفحه 140 تا 150 ـ درس 20: از پاریز تا پاریس از صفحه 158 تا 165

  زبان فارسی 3

  (غیر علوم‌انسانی)

  3/249

  86

  سوم


  ـ كلیة نمونه ها ، كه به ترتیب عبارت است از: صفحات 51 تا55 (عدل- موزه كلمانسو ) 129 تا 130 ( قبض آب)
  ـ درس 23: اسناد و نوشته‌های حقوقی از 166 تا 182

  زبان فارسی 3

  (تخصصی انسانی)

  4/249

  86

  سوم


  ـ كلیة نمونه‌ها ، كه به ترتیب عبارت است از: صفحات 120 تا 122 ( آرش ) و134 تا 135 ( قبض آب و...)
  ـ درس بیستم: از صفحات 145 تا 150 املای برخی از كلمات
  - درس 24: اسناد و نوشته‌های حقوق از صفحه 175 تا 188

  زبان و ادبیات فارسی 1و2

  1/283

  87

  پیش‌ دانشگاهی


  درس 9: فقط شعر (1) - نفحات صبح سعدی
  درس 10: فقط شعر (2) - راه بی نهایت حافظ
  درس 20: قسمت اول به بلبل
  درس 22: قسمت دوم شعر تسلی خاطر جامی
  درس 24: فقط متن افشین و بودلف
  درس 30: صدای پای آب - از «چشم‌ها را باید شست، جور دیگر ... » - صفحة 206 و207

  ب- دروس تخصصی گروه علوم ریاضی

  نام كتاب

  كد كتاب

  سال چاپ

  پایه تدریس


  حذفیات

  آمار و مدلسازی

  3/234

  85

  دوم

  فصل هشتم


   

  ج- دروس تخصصی گروه علوم تجربی

  نام كتاب

  كد كتاب

  سال چاپ

  پایه تدریس


  حذفیات

  زیست شناسی وآزمایشگاه(1)

  1/231

  85

  دوم


  •  درس اول از صفحه‌ ی 1 تا پایان 13
  •  درس پنجم صفحه ‌ی 81 از تغذیه گیاهی و خاك تا پایان صفحه ‌ی 88

  آمار و مدلسازی

  5/258

  86

  سوم


  فصل هشتم
   

  د- دروس تخصصی گروه علوم انسانی

  نام كتاب

  كد كتاب

  سال چاپ

  پایه تدریس


  حذفیات

  آمار و مدلسازی

  3/234

  85

  دوم


  فصل هشتم

  تاریخ ادبیات ایران و جهان (1)

  1/246

  85

  دوم


  نمونه ها

  اقتصاد

  1/240

  85

  دوم


  کلیه مطالب با عنوان « مطالعه ی آزاد» در صفحات 77 ، 85 ، 88 و 89 ، 97 تا 102 ، 121 تا 123 و 147 تا 151

  عربی (2) (علوم انسانی)

  2/224

  85

  دوم


  دو درس 9 و 18

  روان شناسی

  1/268

  86

  سوم


  فصل دوم ازصفحة41 تا 57 (ویژگی‌هاوخصوصیات رشد دورة قبل ازتولدو...تا ویژگی‌ ها وخصوصیات رشد دردورة نوجوانی)

  جامعه شناسی (2)

  1/281

  86

  سوم


  - کلیه ی مطالب باعنوان « برای مطالعه ی بیشتر » - تصاویرونمودارها

  ریاضی پایه

  2/292

  87

  پیش دانشگاهی


  از صفحه ی 133 ( ضرب احتمال ها، پیش آمدهای مستقل و وابسته ) تا پایان كتاب صفحه ی 147
  علوم اجتماعی

  1/300

  87 پیش ‌دانشگاهی
  تصاویر ، نمودارها ، جداول ، نقشه ها و مطالب کادرهای رنگی

   


  منبع کنکور طراحان

  www.tarahan.org
  معرفی رشته زبان روسی طراحان کنکور

   

  نوشته شده توسط:بهزاد عباسی

  زبان روسی

  شرح رشته
  زبان روسی در مقطع كارشناسی در دو گرایش زبان و روسی و مترجمی زبان روسی دانشجو می‌پذیرد.
  زبان روسی:
  همسایگی با كشور روسیه و روابط دیرینه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با این كشور و توان بالای علمی دانشگاه‌های روسی زبان، بخصوص در رشته‌های علوم‌انسانی و فنی، جایگاه زبان روسی در كشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و در نهایت ادبیات غنی زبان روسی موجب تأسیس رشته زبان روسی شده است.
  مترجمی زبان روسی:
  هدف این رشته تربیت مترجمان ورزیده در زمینه‌های فرهنگی، ادبی و علوم انسانی است. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند پس از اتمام تحصیلات در مؤسسات مختلف تحقیقاتی و اطلاعاتی مشغول به كار شوند تا با توجه به زمینه یا گرایش تخصصی خود، نیاز واحدهای مربوط به زبان روسی را تأمین نمایند.

  درس‌های این رشته در طول تحصیل :
  دروس مشترك در هر دو گرایش :
  آشنایی با آثار ادبی روسی، اصلاحات و تعبیرات زبان، اصول و روش تحقیق، اصول و روش ترجمه، نامه‌نگاری، بررسی ترجمه متون اسلامی، بیان شفاهی داستان، ترجمه از فارسی به روسی، ترجمه از روسی به فارسی، ترجمه متون ساده، ترجمه متون علوم‌انسانی، ترجمه متون مطبوعاتی، تلخیص متون، خواندن متون مطبوعاتی، خواندن و درك مفاهیم، دستور زبان، زبان روسی عمومی ، زبان دوم، زبان‌شناسی همگانی، گفت و شنود، آیین نگارش.
  دروس تخصصی گرایش زبان و ادبیات روسی :
  جمله‌نویسی و مقدمات انشاء، خواندن و تفسیر متون، درآمدی بر ادبیات، ساختمان و نمونه نمایشنامه، سخنرانی و مناظره، مكتب‌های ادبی.
  دروس تخصصی مترجمی زبان روسی :
  ‌خواندن مفاهیم، فنون یادگیری زبان، مقاله‌نویسی، ترجمه شفاهی، ‌ترجمه مكاتبات و اسناد.

  منبع کنکور طراحان

  www.tarahan.org
  معرفی رشته زبان چینی طراحان کنکور

   

  نوشته شده توسط:بهزاد عباسی

  زبان چینی

  شرح رشته
  زبان چینی مادر زبان‌های اكثر كشورهای خاور دور از جمله ژاپن، كره، چین، تایوان، هنگ كنگ و ... است، در رشته زبان چینی دانشجویان ضمن فرا گرفتن درك مطالب، خواندن، نوشتن و مكالمه زبان چینی با فرهنگ منزوی و سال‌ها پشت دیوار نگه داشته شده چین، آشنا می‌شوند.فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در زمینه نگارش،‌ ترجمه یا تدریس این زبان فعالیت كنند. همچنین می‌توانند با تحقیق در كتب و متون آنان،‌ جامعه ما را از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی آن محیط مطلع نمایند.وزارتخانه‌ها،‌ ادارات و سازمان‌های دولتی و نهادهای مختلف در زمینه‌هایی چون تجارت، تبادل افكار و اعتقادات و ارتباط با كشورهای خاور دور، به فارغ‌التحصیلان این رشته نیازمند هستند .

  درس‌های این رشته در طول تحصیل :
  دروس پایه:
  زمینه فرهنگی زبان چینی، علائم نوشتاری. دستور زبان چینی
  دروس اصلی و اختصاصی:
  زبان چینی كلاسیك، زبان چینی میانه، زبان جدید چینی، درآمدی بر ادبیات چینی، علائم نوشتاری چینی، زبان چینی پیشرفته، بحث و مكالمه به زبان چینی، دستور زبان كلاسیك چینی،‌ ساختار زبان و ادبیات چینی، گفت و شنود در آزمایشگاه، ترجمه ساده، قرائت و فهم متون ساده، فنون یادگیری زبان، زبان دوم، جملاتی از متفكرین قدیم چین، سیری در ادبیات جدید چینی، عناوینی در ادبیات چینی، علائم نوشتاری چینی عالی، رمان كلاسیك چینی، خواندن متون مطبوعاتی، بررسی آثار ترجمه شده اسلامی.

  منبع کنکور طراحان

  www.tarahan.org
  معرفی رشته زبان وادبیات ارمنی طراحان کنکور

   

  نوشته شده توسط:بهزاد عباسی

  زبان وادبیات ارمنی

  شرح رشته
  هدف تربیت افرادی است كه برای انجام وظیفه معلمی زبان وادبیات ارمنی به دانش‌آموزان مدارس خاص ارامنه شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، اراك، شاهین‌شهر واهواز كارآیی كافی را داشته باشند. مراكز جذب فارغ‌التحصیلان در مدارس خاص ارامنه و مؤسسات فرهنگی مذهبی ارامنه می‌‌باشد.گفتنی است كه امكان پذیرفتن داوطلب غیرارمنی دراین رشته بسیار محدود است. به همین دلیل انتخاب این رشته، به داوطلبان غیرارمنی توصیه نمی‌شود.

  درس‌های این رشته در طول تحصیل :
  دروس اصلی و تخصصی:
  زبان ارمنی مقدماتی (خواندن و درك مفاهیم)، صرف زبان ارمنی، نحو زبان ارمنی، املا نویسی زبان ارمنی، مقدمات ارمنی قدیم‌(گرابار)، مقدمه‌ای بر ادبیات ارمنی، فنون، صناعات و انواع ادبی، تاریخ ارمنستان، خواندن و درك مفاهیم پیشرفته، اصول و مقدمات ترجمه، ترجمه مقدماتی، آیین‌ نگارش زبان ارمنی، مكتب‌های ادبی، ادبیات قدیم ارمنی (نظم و نثر)،‌ دستور زبان ارمنی قدیم، قرائت زبان ارمنی قدیم (متون كتاب مقدس و سایر متون تاریخی و مذهبی)، ترجمه پیشرفته (ترجمه متون اسلام و سایر متون مذهبی)، آواشناسی ارمنی (واج‌شناسی)، دستور پیشرفته زبان ارمنی، جمله‌سازی پیشرفته زبان ارمنی، تاریخ زبان ارمنی، ‌تاریخ فرهنگ ارمنی،‌ ادبیات میانه ارمنی (نظم و نثر)، ادبیات جدید ارمنی (نظم و نثر)، ادبیات عامیانه ارمنی (ادبیات شفاهی)، انشای ادبی، تاریخ ارامنه در ایران، تفسیر متون ادبی نثر، تفسیر متون ادبی نظم، منابع تاریخی ارمنی درباره ایران، لغت‌شناسی ارمنی، تاریخ فرهنگ ارمنی،‌ ادبیات معاصر ارمنی (نظم و نثر)، اصول و روش تحقیق همراه با تحقیق عملی.

  منبع کنکور طراحان

  www.tarahan.org


  معرفی رشته اتاق عمل طراحان کنکور

   

  نوشته شده توسط:بهزاد عباسی

  زبان وادبیات اردو

  شرح رشته
  آیا می‎دانید كه حدود 600 میلیون نفر در جهان به زبان اردو سخن می‎گویند و می‎نویسند؟البته زبان اردو، تنها زبان رسمی كشور پاكستان است اما كمابیش درتمام كشورهای شبه قاره هند فهمیده می‎شود و به آن سخن می‎گویند و در حال حاضر هزاران جلد كتاب علوم‎انسانی و هنر به زبان اردو وجود دارد كه ایرانیان می‎توانند به فارسی ترجمه كرده و از آنها بهره ببرند.از سوی دیگر كشور ما برای این كه بتواند ارتباطی تنگاتنگ و نزدیك با كشور همكیش و همسایه خود، پاكستان داشته باشد، نیاز به مترجمانی متبحّر درزبان و ادبیات اردو دارد. از همین‌رو رشته زبان و ادبیات اردو به عنوان یك رشته تحصیلی در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی ایران ارائه شده است.
  درس‎های این رشته در طول تحصیل :
  دروس پایه:
  دستور زبان فارسی، تاریخ زبان فارسی، مرجع‎شناسی و روش تحقیق، بدیع، آیین نگارش.
  دروس اصلی و تخصصی:
  مقدمات اردو، خواندن و درك مفهوم متون، تدریس متون نثر، تدریس متون نظم، ادب منثور، ادب منظوم، ادب داستانی، دستور، جمله‎نویسی و مقدمات انشاء، انشای ساده، انشای پیشرفته، گفت‎وشنود و درك مطالب شفاهی، بیان شفاهی داستان، ترجمه، تاریخ زبان وادب اردو، معانی و بیان و صناعات ادبی.

  منبع کنکور طراحان

  www.tarahan.org


  معرفی رشته زبان فرانسه طراحان کنکور

   

  نوشته شده توسط:بهزاد عباسی

  زبان فرانسه

  شرح رشته
  "با سواد كسی است كه ..."شاید زمانی برای كامل كردن این جمله فقط لازم بود بنویسم "توانایی خواندن و نوشتن را داشته باشد" اما امروزه بدون توجه به شرایط زمانی و مكانی نمی‌توان این جمله را كامل كرد چرا كه در مكان‌ها و زمان‌های متعدد، مفهوم باسواد متفاوت است. برای مثال امروزه در كشورهای پیشرفته و حتی كشورهای در حال توسعه، فرد باسواد علاوه بر توانایی خواندن و نوشتن باید حداقل به یك زبان خارجی مسلط باشد تا بتواند در دنیای امروز؛ دنیایی كه متخصصان علوم ارتباطات به آن خانواده جهانی می‌گویند،‌نقش مؤثری بر عهده بگیرد.یكی از زبان‌های مهم در حیطه علم و ادبیات و هنر زبان فرانسه است كه در آموزش عالی به عنوان یك رشته دانشگاهی در مقطع‌ كارشناسی‌ دو گرایش‌ ادبی‌ و مترجمی‌ دارد لازم‌ است‌ بگوئیم‌ كه‌ برنامه‌ درسی‌ دوره‌ لیسانس‌ تمامی زبان‌های خارجه از جمله زبان‌ فرانسه‌ با برنامه‌ درسی‌ زبان‌ انگلیسی‌ متفاوت‌ است‌ زیرا بیشتر دانشجویان‌ زبان‌ فرانسه‌ در هر دو گرایش‌ ادبی‌ و مترجمی‌، در بدو ورود با این‌ زبان‌ آشنایی‌ ندارند. به‌ همین‌ دلیل‌ در دانشگاه‌، زبان‌ فرانسه‌ از ابتدا آموزش‌ داده‌ می‌شود و دانشجویان‌ در ابتدا درس‌هایی‌ را تحت‌ عنوان‌ پیش‌نیاز می‌گذرانند و سپس‌ در ترم‌های‌ بالاتر دروس‌ تخصصی‌ خود مثل‌ مكالمه‌ ساده‌ و پیشرفته‌، نگارش‌ ساده‌ و پیشرفته‌ و دروس‌ ادبیات‌ را مطالعه‌ می‌كنند.
  گرایش‌ مترجمی‌:
  دانشجوی‌ مترجمی‌ زبان‌ فرانسه‌ با تئوری‌های‌ ترجمه‌ آشنا شده‌ و یك‌ نگرش‌ نظری‌ كلی‌ نسبت‌ به‌ ترجمه‌ پیدا می‌كند همچنین‌ طی‌ ترم‌های‌ متعدد، به‌ مرور ترجمه‌ جملات‌ كوتاه‌ و بلند، جملات‌ پیچیده‌ و مركب‌ و بالاخره‌ ترجمه‌ متون‌ ادبی‌ یا متونی‌ را كه‌ محتوای‌ سنگینی‌ دارند، فرا می‌گیرد و در نهایت‌ می‌تواند با سرعتی‌ مناسب‌ و كیفیت‌ مطلوب‌، به‌ ترجمه‌ كتبی‌ یا شفاهی‌ زبان‌ بپردازد.

  درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل :
  دروس‌ مشترك‌ در گرایش‌های‌ زبان‌ فرانسه‌:
  دوره‌ مقدماتی‌ زبان‌ فرانسه‌ (پیش‌نیاز)، زبان‌ اختصاصی‌ فرانسه، خواندن‌ متون‌ ساده‌ ، مكالمه‌ ، خواندن‌ و درك‌ مفهوم‌ متون‌ ساده‌،زبان‌شناسی‌ عمومی‌، ترجمه‌ ساده‌، گرامر و دیكته‌ ، انشاء ساده‌ ، خواندن‌ متون‌ اسلامی‌، آواشناسی‌ و فرانسه‌، واژه‌شناسی‌ و تركیبات‌ زبان‌ فرانسه‌، وقایع‌نگاری‌ ، ترجمه‌ متون‌ اسلامی‌ ، امثال‌ و تعبیرات‌ فرانسه‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ و برعكس‌ ، زبان‌شناسی‌ فرانسه‌ ، نقد ادبی‌ ، ترجمه‌ متون‌ گوناگون‌ فرانسه‌ به‌ فارسی‌ و فارسی‌ به‌ فرانسه‌ ، ترجمه‌ متون‌ نظم‌.
  دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ مترجمی‌ :
  درآمدی‌ بر ادبیات‌ فرانسه‌ ، مكتب‌های‌ ادبی‌، تاریخچه‌ ترجمه‌ ، خواندن‌ و درك‌ مفهوم‌ متون‌ گوناگون‌ ، اصول‌ فن‌ ترجمه‌ ، مقاله‌ و بررسی‌ آثار ترجمه‌ شده‌، تفسیر متون‌ ادبی‌، ترجمه‌ متون‌ مطبوعاتی‌ فرانسه‌ به‌ فارسی‌، ترجمه‌ متون‌ مطبوعاتی‌ فارسی‌ به‌ فرانسه‌، ترجمه‌ گروهی‌ (كارگاه‌ ترجمه‌)، ترجمه‌ شفاهی‌ ، ترجمه‌ متون‌ علمی‌ و فنی‌ ، ترجمه‌ متون‌ اقتصادی‌، سیاسی‌ و اداری‌، خواندن‌ و درك‌ متون‌ علوم‌ انسانی‌ و اجتماعی‌، خواندن‌ و درك‌ متون‌ علوم‌ پایه‌ انسانی‌ و اجتماعی‌ ، ترجمه‌ انفرادی‌ یا پایان‌ نامه‌.
  گرایش‌ ادبی‌:
  دانشجویان‌ زبان‌ فرانسه‌ گرایش‌ ادبی،‌ پس‌ از گذراندن‌ دروس‌ ابتدایی‌ مانند نگارش‌، مكالمه‌ و خواندن‌ زبان‌ فرانسه‌ با ادبیات‌ این‌ زبان‌ شامل‌ تاریخ‌ ادبیات‌، شعر، رمان‌ و نمایشنامه‌ فرانسوی‌ به‌ طور جامع‌ و گسترده‌ای‌ آشنا می‌شوند. برای‌ مثال‌ در بخش‌ تاریخ‌ ادبیات‌ و نقد ادبی‌ با مكتب‌های‌ ادبی‌ رئالیسم‌، رمانتیسم‌، سورئالیسم‌، پوچی‌ و اگزیستانسیالیسم‌ و نكات‌ افتراق‌ و اشتراك‌ آنها و نویسندگان‌ و هنرمندان‌ مطرح‌ در هر یك‌ از دوره‌های‌ یاد شده‌ آشنا می‌شوند و در بخش‌ شعر نیز انواع‌ شعر نو و كلاسیك‌ را مطالعه‌ می‌كنند و قواعد شعر كلاسیك‌، طرز شمارش‌ هجاها و نحوه‌ شناخت‌ قافیه‌های‌ غنی‌ و ضعیف‌ را فرا می‌گیرند.
  دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ ادبی‌:
  خواندن‌ متون‌ مطبوعاتی‌ ، نگارش‌ پیشرفته‌ ، نظری‌ اجمالی‌ بر ادبیات‌ قرون‌ 18 و 17 ، تفسیر متون‌ قرون‌ 18 و 17 ، انواع‌ شعر فرانسه‌ ، تاریخ‌ ادبیات‌ قرن‌ 19 ، یادداشت‌برداری‌ و روش‌ تحقیق‌ ، مطالعه‌ نمایشنامه‌ و ساختمان‌ آن‌ ، تاریخ‌ ادبیات‌ قرن‌ 20 ، تفسیر متون‌ قرن‌ 20 .
  توانایی‌های‌ لازم :
  اگر به‌ زبان‌ به‌ عنوان‌ یك‌ فرصت‌ تجاری‌ و شغلی‌ نگاه‌ كنیم‌، در آن‌ موفق‌ نخواهیم‌ شد. اما اگر زبان‌ رابه‌ منظور آشنایی‌ بایك‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ مطالعه‌ كنیم‌، هم‌ در دانشگاه‌ و هم‌ در بازار كار موفق‌ خواهیم‌ شد. در ضمن‌ دانشجوی‌ رشته‌ زبان‌ باید در مرحله‌ اول‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ مسلط‌ باشد؛ یعنی‌ خوب‌ صحبت‌ كند و خوب‌ بنویسد. همچنین‌ لازم‌ است‌ كه‌ استعداد فراگیری‌ زبان‌ را داشته‌ باشد چون‌ یادگیری‌ زبان‌ نیاز به‌ حافظه‌ قوی‌، دستور زبان‌ خوب‌، توانایی‌ فراگیری‌ لهجه‌ و آشنایی‌ با لغات‌ زیاد دارد.
  موقعیت‌ شغلی‌ در ایران‌ :
  یك‌ فارغ‌التحصیل‌ توانمند مترجمی‌ زبان‌ فرانسه‌ می‌تواند در مطبوعات‌، صدا و سیما، صنعت‌ توریسم‌ یا شركت‌هایی‌ كه‌ نیاز به‌ مترجم‌ یا منشی‌ زبان‌ فرانسه‌ دارند، مشغول‌ به‌ كار گردد و در صورت‌ تبحر كافی‌ نیز می‌تواند به‌ صورت‌ آزاد به‌ كار ترجمه‌ بپردازد. یك‌ فارغ‌التحصیل‌ زبان‌ و ادبیات‌ فرانسه‌ نیز علاوه‌ بر فرصت‌های‌ شغلی‌ فوق‌ می‌تواند در آموزشگاه‌های‌ آزاد زبان‌ تدریس‌ كند. مهم‌تر از همه‌ این‌ كه‌ یك‌ فارغ‌التحصیل‌ زبان‌ می‌تواند از تحصیلات‌ خود در زندگی‌ شخصی‌اش‌ بسیار بهره ببرد چون‌ آشنایی‌ با یك‌ زبان‌ خارجی‌، دریچه‌ای‌ را بر روی‌ انسان‌ می‌گشاید كه‌ به‌ یاری‌ آن‌ می‌توان‌ تازه‌ترین‌ اطلاعات‌ را به‌ دست‌ آورد و از میان‌ كتب‌ و رسانه‌های‌ گروهی‌ امكان‌ انتخاب‌ داشت‌.

  منبع کنکور طراحان

  www.tarahan.org
  • تعداد کل صفحات:24 
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


   
  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات