کنکور طراحان کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه آزمون کنکور, پیشرفت تحصیلی ,پیام نور ,کارشناسی ارشد, دبستان ,ابتدایی ,طراحان, راهنمایی ,دبیرستان , پیش دانشگاهی , آزمون, کنکور, پیشرفت تحصیلی ,پیام نور ,کارشناسی ارشد, دبستان ,ابتدایی ,طراحان, راهنمایی ,دبیرستان , پیش دانشگاهی,موسسه فرهنگی آموزشی طراحان http://tarahan1.mihanblog.com 2020-09-20T00:31:26+01:00 text/html 2009-10-20T08:59:12+01:00 tarahan1.mihanblog.com بهزاد عباسی بازی جذاب تراوین تحت وب آن لاین http://tarahan1.mihanblog.com/post/357 <font size="3">بازی جذاب تراوین تحتح وب این بازی بسیار جذاب بوده طوری که شما را معتاد خود می کند ثبت نام کنید سوال داشتید بگید تا شما را راهنمایی کنم <br><font size="6"><span class="link">http://www.travian.ir/?uc=ir5_57068</span></font><br></font> text/html 2009-10-19T13:30:46+01:00 tarahan1.mihanblog.com بهزاد عباسی دانلود کتاب الکترونیکی http://tarahan1.mihanblog.com/post/356 <table style="background: white none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 315.75pt;" dir="rtl" width="421" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr style="height: 19.5pt;"><td style="padding: 0cm; background: rgb(253, 213, 213) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 34.98%; height: 19.5pt;" width="34%"><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(164, 10, 9);" lang="FA">نام کتاب</span></em></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"> </p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"> </p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"> </p><p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"> </p><h6 style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><em><a title="تاریخ تمدن جهان باستان" href="http://tarikhema.ir/"><em><span style="font-size: 1pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">تاریخ ما</span></em></a></em></h6> <h6 style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;"><em><a title="دانلود کتاب های الترونیکی تاریخی" href="http://pdf.tarikhema.ir/"><em><span style="font-size: 1pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">دانلود کتاب</span></em></a></em></h6> </td> <td style="padding: 0cm; background: rgb(254, 231, 231) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 65.02%; height: 19.5pt;" width="65%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><a title="دانلود کتاب الکترونیکی تاریخی " href="http://rapidshare.com/files/181647167/Tarikh_Ibn_Asir_V01.pdf" target="_blank"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">دانلود جلد اول</span></em><em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">(جهت دریافت کلیک کنید)</span></em></a></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><a title="دانلود کتاب الکترونیکی تاریخی" href="http://rapidshare.com/files/181648842/Tarikh_Ibn_Asir_V02.pdf" target="_blank"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">دانلود جلد دوم</span></em></a></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><a title="دانلود کتاب الکترونیکی تاریخی" href="http://rapidshare.com/files/181650411/Tarikh_Ibn_Asir_V03.pdf" target="_blank"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">دانلود جلد سوم<br> </span></em></a></em></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><em><a title="دانلود کتاب الکترونیکی تاریخی" href="http://rapidshare.com/files/181652166/Tarikh_Ibn_Asir_V04.pdf" target="_blank"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">دانلود جلد چهارم<br> </span></em></a></em></em></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><em><a title="دانلود کتاب الکترونیکی تاریخی" href="http://rapidshare.com/files/181657207/Tarikh_Ibn_Asir_V05.pdf" target="_blank"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">دانلود جلد پنجم<br> </span></em></a></em></em></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><em><em><a title="دانلود کتاب الکترونیکی تاریخی" href="http://rapidshare.com/files/181659970/Tarikh_Ibn_Asir_V06.pdf" target="_blank"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">دانلود جلد ششم<br> </span></em></a></em></em></em></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><em><em><a title="دانلود کتاب الکترونیکی تاریخی" href="http://rapidshare.com/files/181662798/Tarikh_Ibn_Asir_V07.pdf" target="_blank"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">دانلود جلد هفتم<br> </span></em></a></em></em></em></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><em><em><a title="دانلود کتاب الکترونیکی تاریخی" href="http://rapidshare.com/files/181665625/Tarikh_Ibn_Asir_V08.pdf" target="_blank"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">دانلود جلد هشتم<br> </span></em></a></em></em></em></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><em><em><a title="دانلود کتاب الکترونیکی تاریخی" href="http://rapidshare.com/files/181667435/Tarikh_Ibn_Asir_V09.pdf" target="_blank"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">دانلود جلد نهم<br> </span></em></a></em></em></em></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><em><em><a title="دانلود کتاب الکترونیکی تاریخی" href="http://rapidshare.com/files/181669068/Tarikh_Ibn_Asir_V10.pdf" target="_blank"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">دانلود جلد دهم<br> </span></em></a></em></em></em></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><em><em><a title="دانلود کتاب الکترونیکی تاریخی" href="http://rapidshare.com/files/181674692/Tarikh_Ibn_Asir_V11.pdf" target="_blank"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">دانلود جلد یازدهم<br> </span></em></a></em></em></em></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><em><em><a title="دانلود کتاب الکترونیکی تاریخی" href="http://rapidshare.com/files/181676764/Tarikh_Ibn_Asir_V12.pdf" target="_blank"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">دانلود جلد دوازدهم<br> </span></em></a></em></em></em></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><em><em><a title="دانلود کتاب الکترونیکی تاریخی" href="http://rapidshare.com/files/181680070/Tarikh_Ibn_Asir_V13.pdf" target="_blank">دانلود جلد سیزدهم و آخر</a><br> </em></em></em></p></td> </tr> <tr style="height: 20.25pt;"> <td style="padding: 0cm; background: rgb(253, 213, 213) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 34.98%; height: 20.25pt;" width="34%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(164, 10, 9);" lang="FA">نویسنده</span></em></p> </td> <td style="padding: 0cm; background: rgb(254, 231, 231) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 65.02%; height: 20.25pt;" width="65%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">عزَالدین ابن اثیر</span></strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 21.75pt;"> <td style="padding: 0cm; background: rgb(253, 213, 213) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 34.98%; height: 21.75pt;" width="34%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(164, 10, 9);" lang="FA">موضوع</span></em></p> </td> <td style="padding: 0cm; background: rgb(254, 231, 231) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 65.02%; height: 21.75pt;" width="65%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">تاریخ<br> </span></em></p></td> </tr> <tr style="height: 20.25pt;"> <td style="padding: 0cm; background: rgb(253, 213, 213) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 34.98%; height: 20.25pt;" width="34%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">پسورد یا رمز جلدها<br> </span></em></p></td> <td style="padding: 0cm; background: rgb(254, 231, 231) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 65.02%; height: 20.25pt;" width="65%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><strong><em><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: red;">www</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: red;" lang="FA">.</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: red;">tarikhema</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: red;" lang="FA">.</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: red;">ir</span></em></strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 21pt;"> <td style="padding: 0cm; background: rgb(253, 213, 213) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 34.98%; height: 21pt;" width="34%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(164, 10, 9);" lang="FA">تعداد جلد</span></em></p> </td> <td style="padding: 0cm; background: rgb(254, 231, 231) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 65.02%; height: 21pt;" width="65%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">۱۳</span></em></p> </td> </tr> <tr style="height: 21pt;"> <td style="padding: 0cm; background: rgb(253, 213, 213) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 34.98%; height: 21pt;" width="34%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(164, 10, 9);" lang="FA">حجم</span></em></p> </td> <td style="padding: 0cm; background: rgb(254, 231, 231) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 65.02%; height: 21pt;" width="65%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">نامشخص<br> </span></em></p></td> </tr> <tr style="height: 21pt;"> <td style="padding: 0cm; background: rgb(253, 213, 213) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 34.98%; height: 21pt;" width="34%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(164, 10, 9);" lang="FA">قالب</span></em></p> </td> <td style="padding: 0cm; background: rgb(254, 231, 231) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 65.02%; height: 21pt;" width="65%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">PDF</span></em></p> </td> </tr> <tr style="height: 21pt;"> <td style="padding: 0cm; background: rgb(253, 213, 213) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 34.98%; height: 21pt;" width="34%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(164, 10, 9);" lang="FA">ناشر</span></em></p> </td> <td style="padding: 0cm; background: rgb(254, 231, 231) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 65.02%; height: 21pt;" width="65%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><a href="http://tarikhema.ir/"><em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">تاریخ ما</span></em></a></p> </td> </tr> </tbody> </table> <div class="post" id="post-2016"> <h2 class="post-title"><a href="http://pdf.tarikhema.ir/PDF/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d8%ba%d8%b1%d8%a8" rel="bookmark" title="پیوند مستقیم به دانلود کتاب تاریخ فلسفه غرب">دانلود کتاب تاریخ فلسفه غرب</a></h2> <small class="post-date">دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸ - <a href="http://pdf.tarikhema.ir/PDF/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d8%ba%d8%b1%d8%a8#comments">نظرات (۱)</a> </small> <div class="entry"><div dir="rtl"> <table style="background: white none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 315.75pt;" dir="rtl" width="421" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr style="height: 19.5pt;"> <td style="padding: 0cm; background: rgb(253, 213, 213) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 34.98%; height: 19.5pt;" width="34%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(164, 10, 9);" lang="FA">نام کتاب</span></em></p> </td> <td style="padding: 0cm; background: rgb(254, 231, 231) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 65.02%; height: 19.5pt;" width="65%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><a title="دانلود کتاب الکترونیکی تاریخی" href="http://rapidshare.com/files/166256921/Tarikh_Falsafeh_Gharb__Russell_V3.pdf" target="_blank"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">دانلود تاریخ فلسفه غرب جلد سوم </span></em><em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">(جهت دریافت کلیک کنید)</span></em></a></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><a title="دانلود کتاب الکترونیکی تاریخی" href="http://rapidshare.com/files/166229345/Tarikh_Falsafeh_Gharb__Russell_V2.pdf" target="_blank"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">دانلود جلد دوم</span></em><em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">(جهت دریافت کلیک کنید)</span></em></a></p> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><a title="دانلود کتاب الکترونیکی تاریخی" href="http://rapidshare.com/files/166222764/Tarikh_Falsafeh_Gharb__Russell_V1.pdf" target="_blank"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">دانلود جلد اول </span></em><em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">(جهت دریافت کلیک کنید)</span></em></a></p> </td> </tr> <tr style="height: 20.25pt;"> <td style="padding: 0cm; background: rgb(253, 213, 213) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 34.98%; height: 20.25pt;" width="34%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(164, 10, 9);" lang="FA">نویسنده</span></em></p> </td> <td style="padding: 0cm; background: rgb(254, 231, 231) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 65.02%; height: 20.25pt;" width="65%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">برتراند راسل</span></strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 21.75pt;"> <td style="padding: 0cm; background: rgb(253, 213, 213) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 34.98%; height: 21.75pt;" width="34%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(164, 10, 9);" lang="FA">موضوع</span></em></p> </td> <td style="padding: 0cm; background: rgb(254, 231, 231) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 65.02%; height: 21.75pt;" width="65%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">تاریخ + فلسفه + تمدن غرب<br> </span></em></p></td> </tr> <tr style="height: 20.25pt;"> <td style="padding: 0cm; background: rgb(253, 213, 213) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 34.98%; height: 20.25pt;" width="34%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">پسورد یا رمز</span></em></p> </td> <td style="padding: 0cm; background: rgb(254, 231, 231) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 65.02%; height: 20.25pt;" width="65%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><strong><em><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: red;">www</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: red;" lang="FA">.</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: red;">tarikhema</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: red;" lang="FA">.</span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: red;">ir</span></em></strong></p> </td> </tr> <tr style="height: 21pt;"> <td style="padding: 0cm; background: rgb(253, 213, 213) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 34.98%; height: 21pt;" width="34%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(164, 10, 9);" lang="FA">جلد</span></em></p> </td> <td style="padding: 0cm; background: rgb(254, 231, 231) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 65.02%; height: 21pt;" width="65%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">۳</span></em></p> </td> </tr> <tr style="height: 21pt;"> <td style="padding: 0cm; background: rgb(253, 213, 213) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 34.98%; height: 21pt;" width="34%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(164, 10, 9);" lang="FA">حجم</span></em></p> </td> <td style="padding: 0cm; background: rgb(254, 231, 231) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 65.02%; height: 21pt;" width="65%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">۹۹٫۳۵۱ کیلو بایت</span></em></p> </td> </tr> <tr style="height: 21pt;"> <td style="padding: 0cm; background: rgb(253, 213, 213) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 34.98%; height: 21pt;" width="34%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(164, 10, 9);" lang="FA">قالب</span></em></p> </td> <td style="padding: 0cm; background: rgb(254, 231, 231) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 65.02%; height: 21pt;" width="65%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">PDF</span></em></p> </td> </tr> <tr style="height: 21pt;"> <td style="padding: 0cm; background: rgb(253, 213, 213) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 34.98%; height: 21pt;" width="34%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><em><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: rgb(164, 10, 9);" lang="FA">ناشر</span></em></p> </td> <td style="padding: 0cm; background: rgb(254, 231, 231) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; width: 65.02%; height: 21pt;" width="65%"> <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><a href="http://tarikhema.ir/"><em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">تاریخ ما</span></em></a></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> </span></p> <p><span> </span></p> </div> </div><div class="post" id="post-2016"> <h2 class="post-title"><a href="http://pdf.tarikhema.ir/PDF/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%aa%d9%85%d8%af%d9%86-%d9%88%db%8c%d9%84-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%aa" rel="bookmark" title="پیوند مستقیم به دانلود کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت">دانلود کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت</a></h2> <small class="post-date"><br></small></div><br><p><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma; color: red;"><a href="http://www.tarahan.org/" target="_blank" title="سایت موسسه فرهنگی آموزش طراحان کنکور"><span dir="rtl" style="color: red;" lang="FA">منبع کنکور طراحان</span></a></span></p> <p><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma; color: red;"><a href="http://www.tarahan.org/" target="_blank" title="سایت موسسه فرهنگی آموزش طراحان کنکور"><span style="color: red;">www.tarahan.org</span></a></span></p> text/html 2009-10-19T13:23:39+01:00 tarahan1.mihanblog.com بهزاد عباسی رشته های کارشناسی ارشد ماندگار کامون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی http://tarahan1.mihanblog.com/post/355 <br><br><br><table id="table23" width="94%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="1211"><tbody><tr><td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"><font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/elahiat.pdf">الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/pajohesh.pdf">پژوهش علوم اجتماعی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <span lang="fa"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/hesabdari.pdf"> حسابداری</a></font></span></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/tarikh.pdf">مجموعه تاریخ</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/tarbiatbadani.pdf">مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/hoghoh.pdf">مجموعه حقوق</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/ravanshenasi.pdf">مجموعه روانشناسی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/zabanshenasi.pdf">مجموعه زبان انگلیسی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/arabi.pdf">مجموعه زبان عربی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/adabiat.pdf">مجموعه زبان و ادبیات فارسی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/zabanshenasi.pdf">مجموعه زبان‌شناسی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/oloomejtemaei.pdf">مجموعه علوم اجتماعی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/ertebatat.pdf">مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/eghtesadi.pdf">مجموعه علوم اقتصادی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/oloomtarbiatbadani1.pdf">مجموعه علوم تربیتی 1</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/olomtarbiat2.pdf">مجموعه علوم تربیتی 2</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/oloomtarbiat3.pdf">مجموعه علوم تربیتی 3</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/joghrafia.pdf">مجموعه علوم جغرافیایی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/oloomsyasi.pdf">مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/ghoran.pdf">مجموعه علوم قرآن و حدیث</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/modiriatejraei.pdf">مجموعه مدیریت اجرایی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/modiriatjahangardi.pdf">مجموعه مدیریت جهانگردی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/modiriat.pdf">مجموعه مدیریت</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/ensani/motaleatzanan.pdf">مجموعه مطالعات زنان</a></font></td></tr></tbody></table><br><table id="table23" width="94%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="343"><tbody><tr><td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"><font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/paye/amr.pdf">مجموعه آمار</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/paye/riazi.pdf">مجموعه ریاضی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/paye/zaminshenasi.pdf">مجموعه زمین‌شناسی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/paye/zistshenasi.pdf">مجموعه زیست‌شناسی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/paye/jeofizik.pdf">مجموعه ژئوفیزیك و هواشناسی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/paye/shimi.pdf">مجموعه شیمی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/paye/photonic.pdf">مجموعه فوتونیك</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/paye/fizik.pdf">مجموعه فیزیك</a></font></td> </tr> </tbody></table> <table id="table23" width="94%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="722"><tbody><tr><td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"><font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/fani/bargh.pdf">مجموعه مهندسی برق</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/fani/fanavari.pdf">مجموعه مهندسی فنآوری اطلاعات</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/fani/mekanik.pdf">مجموعه مهندسی مكانیك</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/fani/havafaza.pdf"> مجموعه مهندسی هوا <span lang="fa">فضا</span></a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/fani/sanayesystem.pdf">مهندسی صنایع - سیستم</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/fani/sanye.pdf">مجموعه مهندسی صنایع</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/fani/computer.pdf">مجموعه مهندسی كامپیوتر</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/fani/mavad.pdf">مجموعه مهندسی مواد</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/fani/abzardahgigh.pdf">مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/fani/mekatronic.pdf">مهندسی مكاترونیك</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/fani/omran.pdf">مجموعه مهندسی عمران</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/fani/maadan.pdf">مجموعه مهندسی معدن</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/fani/naft.pdf">مجموعه مهندسی نفت</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/fani/shimi.pdf">مهندسی شیمی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/fani/nanomavad.pdf">مهندسی مواد - نانو مواد</a></font></td></tr></tbody></table><br><table id="table23" width="94%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="343"><tbody><tr><td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"><font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/keshvarzi/modiryatkeshvazi.pdf">مدیریت كشاورزی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/keshvarzi/baghbani.pdf">مهندسی كشاورزی - علوم باغبانی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/keshvarzi/manabetabiei.pdf">مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/keshvarzi/eslahnabatat.pdf">مهندسی كشاورزی - اصلاح نباتات و زراعت</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/keshvarzi/dami.pdf">مهندسی كشاورزی - علوم دامی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/keshvarzi/biotecnolojy.pdf">مهندسی كشاورزی - بیوتكنولوژی در كشاورزی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/keshvarzi/sanyeghazaei.pdf">مهندسی كشاورزی - علوم و صنایع غذایی</a></font></td></tr></tbody></table><table id="table23" width="94%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="281"><tbody><tr><td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"><font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/honar/barnamerizi%20shari.pdf">برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/honar/tarahishahri.pdf">طراحی شهری</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/honar/honar.pdf">پژوهش هنر - فلس<span lang="fa">فه</span> هنر - صنایع دستی - هنر اسلامی</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/honar/memari.pdf">مجموعه معماری</a></font></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/honar/tasvirmoteharek.pdf"> <font size="2" face="Tahoma"> تصویر متحرك انیمیشن</font><font size="1" face="Tahoma">-ارتباط تصویری - تصویرسازی -&nbsp; نقاشی -&nbsp; عكاسی&nbsp; -طراحی صنعتی مرمت اشیاء فرهنگی </font> </a></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/honar/modiriat%20projrh.pdf">مدیریت پروژه و ساخت - تكنولوژی معماری - انرژی معماری</a></font></td></tr></tbody></table><br><font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/dampezeshki/angal.pdf">انگل‌شناسی دامپزشكی</a></font><br><br><br>&nbsp;<font size="2" face="Tahoma"><a href="http://mandegaredu.ir/basteh/karshenasiarshad/dampezeshki/fiziolojy.pdf">فیزیولوژی دامپزشكی</a></font><br><p><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma; color: red;"><a href="http://www.tarahan.org/" target="_blank" title="سایت موسسه فرهنگی آموزش طراحان کنکور"><span dir="rtl" style="color: red;" lang="FA">منبع کنکور طراحان</span></a></span></p> <p><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma; color: red;"><a href="http://www.tarahan.org/" target="_blank" title="سایت موسسه فرهنگی آموزش طراحان کنکور"><span style="color: red;">www.tarahan.org</span></a></span></p> <script language="javascript"> todo='major'; show(); </script> <font size="2"><br></font><br> text/html 2009-10-19T13:19:15+01:00 tarahan1.mihanblog.com بهزاد عباسی دوره های آمادگی کارشناسی ارشد کلاس کارشناسی ارشد کتاب کارشناسی ارشد آزمون آزمایشی http://tarahan1.mihanblog.com/post/354 <table id="table23" width="94%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="343"><tbody><tr><td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"><span lang="fa"><font size="2" face="Tahoma">امروز لیست آزمونهای آزمایشی و کتابهای کارشناسی ارشد ماندگار کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی را برایتان گذاشتم <br><br><a href="http://mandegaredu.ir/basteh/ensani.htm" style="text-decoration: none;">علوم انسانی</a></font></span></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <span lang="fa"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/paye.htm" style="text-decoration: none;"> علوم پایه</a></font></span></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <span lang="fa"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/fani.htm" style="text-decoration: none;"> فنی و مهندسی</a></font></span></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <span lang="fa"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/keshavarzi.htm" style="text-decoration: none;"> کشاورزی</a></font></span></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <p dir="ltr"><span lang="fa"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/honar.htm" style="text-decoration: none;"> هنر</a></font></span></p></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <span lang="fa"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/pezeshki.htm" style="text-decoration: none;"> علوم پزشکی</a></font></span></td> </tr> <tr> <td align="center" background="../menu/Untitled-2.jpg"> <span lang="fa"> <font size="2" face="Tahoma"> <a href="http://mandegaredu.ir/basteh/dampezeshki.htm" style="text-decoration: none;"> دامپزشکی</a><br></font></span><br><p><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma; color: red;"><a href="http://www.tarahan.org/" target="_blank" title="سایت موسسه فرهنگی آموزش طراحان کنکور"><span dir="rtl" style="color: red;" lang="FA">منبع کنکور طراحان</span></a></span></p> <p><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma; color: red;"><a href="http://www.tarahan.org/" target="_blank" title="سایت موسسه فرهنگی آموزش طراحان کنکور"><span style="color: red;">www.tarahan.org</span></a></span></p> <script language="javascript"> todo='major'; show(); </script> <font size="2"><br></font><br></td></tr></tbody></table> text/html 2009-10-19T13:15:11+01:00 tarahan1.mihanblog.com بهزاد عباسی تبادل لینک http://tarahan1.mihanblog.com/post/353 <br>سلام در صورت تمایل می توانیم با شما در این وب لاگ تبادل لینک کنم <br><br>لطف کنید لیک ما را با نام <font style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);" size="3">طراحان کنکور کارشناسی ارشد</font> لینک کنید و به بنده بفرمایید تا شما را سریعا لینک کنم <br>متشکرم<br> text/html 2009-10-18T07:22:04+01:00 tarahan1.mihanblog.com بهزاد عباسی نکات تستی درس فیزیک 4 http://tarahan1.mihanblog.com/post/352 <font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">عنوان : آینه مقعر</font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">کانون آینه مقعر: اگر یک دسته پرتو موازی به آینه مقعر بتابد، پرتو های بازتاب از نقطه ای روی محور اصلی عبور می کند.</font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/206/103374.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">پرتوهای بازتاب در آینه مقعر: <br><br></font> 1- اگر پرتو تابش موازی محور اصلی باشد پرتوی بازتاب از F عبور می کند. (مانند شکل بالا) 2- اگر پرتو تابش از کانون عبور کند، پرتو بازتاب موازی محور اصلی می شود.</div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/206/103375.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">3- اگر پرتو تابش از مرکز آینه (C) عبور کند، پرتو بازتاب روی پرتو تابش، باز می تابد و از C عبور می کند.</font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/206/103376.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">تصویر در آینه مقعر:<br><br><br><br><br><br><br> کاربرد آینه مقعر: چراغ قوه- چراغ اتومبیل- دندان پزشکی- کوره آفتابی- تلسکوپ بازتابی.</font> 1- اگر جسم در فاصله کانونی باشد، تصویر حاصل مجازی-مستقیم بزرگتر از جسم، پشت آینه دیده می شود. 2- اگر جسم روی F باشد، تصویر در فاصله خیلی دور تشکیل می شود. 3- اگر جسم بین F,2F باشد، تصویر حقیقی- بزرگتر از جسم، دورتر از 2F و وارونه تشکیل می شود. 4- اگر جسم روی 2F باشد، تصویر حقیقی- برابر با جسم،‌روی 2F و وارونه تشکیل می شود. 5- اگر جسم دورتر از 2F باشد، تصویر حقیقی – وارونه – بین F,2F و کوچک تر تشکیل می شود. 6- اگر جسم در بی نهایت دور باشد، تصویر حقیقی- روی F- وارونه و کوچک تر تشکیل می شود.</div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"> عنوان : اثر دوپلر</font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">اثر دوپلر: <br> فرض كنید چشمه صوت با سرعت<img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/48/24281.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> به ناظر ساكن نزدیك می‌شود اگر طول موج چشمه را با <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/48/24273.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> و طول موج دریافتی توسط ناظر را با <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/48/24274.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> نشان دهیم، رابطه زیر برقرار است،</font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/48/24275.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">اگر چشمه صوت با سرعت <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/48/24281.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> از ناظر دور شود. آنگاه رابطه زیر برقرار است.</font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/48/24276.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">در حالت اول بسامد بصورت<img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/48/24277.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> می‌باشد.<br> بنابراین بسامد افزایش می‌یابد، یعنی صدا زیرتر با ارتفاع بیشتر به گوش می‌رسد. <br> در حالت دوم، بسامد به صورت <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/48/24278.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> می‌باشد.<br> بنابراین بسامد كاهش می‌یابد، یعنی صدا بم‌تر می‌شود. <br> حالت كلی: </font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/48/24279.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">تعیین علامت: به هنگام قرار دادن <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/48/24280.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> در رابطه بالا بصورت زیر عمل ‌كنید. <br><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/48/24281.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> مثبت است، در غیر این صورت منفی است. <br><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/48/24270.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> منفی و در غیر این صورت مثبت است.<br>عنوان : اختلاف پتانسیل</font> 1- اگر چشمه به ناظر نزدیك شد و یا در جهت ناظر حركت كرد علامت 2- اگر ناظر به سمت چشمه حركت كند، <div align="right"><font size="2">در یك جسم رسانا میدان الكتریكى درون جسم صفر است، و در نقاط نوك تیز چگالى سطحى بار و میدان الكتریكى بزرگ تر است، اما پتانسیل الكتریكى در تمام نقاط آن برابر است، <br> پتانسیل الكتریكى: در هر نقطه انرژى الكتریكى واحد بار الكتریكى، پتانسیل الكتریكى در آن نقطه مى‌باشد.<br><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/193/96553.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"><br> q بار الكتریكى ( c ) <br> V پتانسیل الكتریكى ( ولت V ) <br> تغییر انرژى پتانسیل الكتریكى <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/193/96554.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> : تغییر انرژى پتانسیل الكتریكى <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/193/96568.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> برابر است با كارى كه ما انجام می‌دهیم تا بار الكتریكى با سرعت ثابت از نقطه (1) به نقطه (2) آورده شود (كارما) <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/193/96569.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> كار میدان الكتریكى، منفى كارما می‌باشد. <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/193/96557.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"><br> نكته مهم: انرژى پتانسیل الكتریكی بار مثبت در جهت میدان كاهش و در جهت خلاف میدان افزایش می‌یابد و انرژی پتانسیل الكتریكی بار منفی در جهت میدان الكتریكی افزایش و در جهت خلاف میدان الكتریكی كاهش می‌یابد .<br> اختلاف پتانسیل الكتریكی: تغییر انرژی الكتریكی واحد بار را در یك جابجایی اختلاف پتانسیل الكتریكی می‌نامند. </font> U انرژى پتانسیل الكتریكى ( j ) </div><font size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/193/96558.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div align="right"><font size="2">نكته :<br> پتانسیل الكتریكی در جهت میدان الكتریكی كاهش و در جهت خلاف میدان الكتریكی افزایش می‌یابد . <br> در راستای عمود بر میدان الكتریكی یكنواخت كار ما برای جابجایی بار q صفر است (زیرا نیرو بر جابجایی عمود است <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/193/96559.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> ) در نتیجه خواهیم داشت :</font></div><font size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/193/96560.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div align="right"><font size="2">یعنی در راستای عمود بر میدان الكتریكی یكنواخت ، پتانسیل الكتریكی برابر می‌باشد. <br> در شكل زیر</font></div><font size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/193/96592.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/193/96561.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div align="right"><font size="2">پتانسیل الكتریكی در جهت میدان كاهش می‌یابد <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/193/96562.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> و در راستای عمود بر میدان الكتریكی یكنواخت پتانسیل الكتریكی یكسان است </font></div><font size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/193/96563.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div align="right"><font size="2">اختلاف پتانسیل الكتریكی در راستای میدان الكتریكی یكنوا‌خت </font></div><font size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/193/96564.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div align="right"><font size="2">E میدان الكتریكی یكنواخت <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/193/96565.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"><br><br> V اختلاف پتانسیل در نقطه در راستای میدان الكتریكی یكنواخت ( V ) <br> نكته :<br> شكل بالا میدان یكنواخت است، در این میدان در تمام نقاط میدان الكتریكی ثابت است، بنابراین نیروی وارد بر بار الكتریكی در تمام نقاط برابر <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/193/96566.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> می‌باشد. جهت آن برای بار مثبت در جهت میدان الكتریكی و برای بار منفی در جهت مخالف میدان الكتریكی می‌باشد .</font> d فاصله دو نقطه در راستای میدان الكتریكی یكنواخت ( m )<br><br><p><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma; color: red;"><a href="http://www.tarahan.org/" target="_blank" title="سایت موسسه فرهنگی آموزش طراحان کنکور"><span dir="rtl" style="color: red;" lang="FA">منبع کنکور طراحان</span></a></span></p> <p><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma; color: red;"><a href="http://www.tarahan.org/" target="_blank" title="سایت موسسه فرهنگی آموزش طراحان کنکور"><span style="color: red;">www.tarahan.org</span></a></span></p> <script language="javascript"> todo='major'; show(); </script> <font size="2"><br></font><br></div><font size="2"><br></font></div> text/html 2009-10-18T07:21:42+01:00 tarahan1.mihanblog.com بهزاد عباسی نکات تستی درس فیزیک 3 http://tarahan1.mihanblog.com/post/351 <font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">عنوان : آزمایش یانگ </font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">اندازه گیری طول موج ( آزمایش یانگ ) <br> در آزمایش تداخل یانگ : <br> اگر فاصله دو شكاف را با a و فاصله شکاف ها از پرده را با D و فاصله نوار روشن n ام تا نوار مرکزی را با x و شماره نوار روشن را با n نشان دهیم ، طول موج از رابطه زیر به دست می آید : </font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/37/18685.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">نکته :فاصله دو نوار روشن متوالی برابر است با فاصله وسط نوار روشن اول تا وسط نوار مرکزی . <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/37/18686.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"><br> از طرفی این فاصله به اندازه دو پهنای یک نوار است ، بنابراین پهنای نوار از رابطه <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/37/18689.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> به دست می آید . <br> رابطه فاصله وسط نوار روشن n ام تا نوار مرکزی : </font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/37/18687.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">رابطه فاصله وسط نوار تاریک mام تا وسط نوار مرکزی : </font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/37/18688.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">فاصله n نوار روشن یا تاریک متوالی برابر است با : </font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/37/18690.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"><br>عنوان : آونگ ساده :</font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">آونگ ساده : اگر گلوله ای را به نخی به طول L ببندیم و با انحراف اندکی مطابق شکل زیر رها کنیم ، چون انحراف کوچک است ، مسیر حرکت روی خط راست می باشد ، در نتیجه حرکت هماهنگ ساده خواهیم داشت . </font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/38/19251.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">مطابق شکل دو نیروی کشش نخ T و وزنه ی mg به گلوله وارد می شود . نیروی وزن را در راستای نخ و عمود بر آن تجزیه می کنیم ، در نتیجه نیروی <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/38/19242.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> نیروی بازگرداننده می باشد . </font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/38/19243.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">بسامد زاویه ای آونگ با جذر شتاب گرانشی رابطه مستقیم و با جذر طول آونگ رابطه وارون دارد . <br> دوره تناوب آونگ :</font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/38/19244.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">دوره نوسان آونگ ( T ) با جذر طول آونگ رابطه مستقیم و با جذر شتاب گرانشی رابطه وارون دارد . <br> بسامد آونگ : </font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/38/19245.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">نکته : اگر گلوله آونگ آهنی و آهنربایی پایین آن قرار گیرد ، دوره نوسان آن به صورت زیر است : </font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="left"><font size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/38/19246.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">اگر آهنربا ، بالای آونگ قرار داشته باشد ، آنگاه : </font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="left"><font size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/38/19247.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">نکته : اگر آونگ درون آسانسور باشد . <br> الف ) در حالت تند شونده رو به بالا یا کند شونده رو به پایین . </font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="left"><font size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/38/19248.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">ب) در حالت تند شونده رو به پایین یا کند شونده رو به بالا </font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="left"><font size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/38/19249.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">عنوان : آونگ مخروطی </font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">آونگ مخروطی : <br> اگر گلوله ای را به نخی آویزان کنیم و آن را در مسیر دایره ای ، در راستای افقی به حرکت درآوریم حاصل یک آونگ مخروطی می باشد . <br> مطابق شکل به گلوله دو نیرو وارد می شود . </font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/28/14123.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">الف : نیروی کشش نخ : <br> در راستای نخ و به سمت نقطه آویز می باشد . <br> ب : نیروی وزن : <br> در راستای قائم رو به مرکز زمین می باشد .<br> نیروی کشش نخ را به دو مؤلفه <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/28/14117.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> و <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/28/14116.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> تجزیه می کنیم ، بنابراین خواهیم داشت : </font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/28/14118.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">بنابراین ، نیروی مرکز گرا ، مؤلفه ی افقی T می باشد . <br> از تقسیم روابط خواهیم داشت : </font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/28/14142.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">r شعاع دایره <br> رابطه کشش نخ و طول نخ : </font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/234/117497.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">L طول نخ .<br> رابطه کشش نخ با وزن جسم و نیروی مرکز گرا : </font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/28/14122.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/28/14121.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> نیروی مرکز گرا<br><br><br></font><p><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma; color: red;"><a href="http://www.tarahan.org/" target="_blank" title="سایت موسسه فرهنگی آموزش طراحان کنکور"><span dir="rtl" style="color: red;" lang="FA">منبع کنکور طراحان</span></a></span></p> <p><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma; color: red;"><a href="http://www.tarahan.org/" target="_blank" title="سایت موسسه فرهنگی آموزش طراحان کنکور"><span style="color: red;">www.tarahan.org</span></a></span></p> <script language="javascript"> todo='major'; show(); </script> <font size="2"><br></font><br></div> text/html 2009-10-18T07:19:32+01:00 tarahan1.mihanblog.com بهزاد عباسی نکات تستی درس فیزیک 2 http://tarahan1.mihanblog.com/post/350 عنوان : آزمایش یانگ 1<div align="right">اندازه گیری طول موج ( آزمایش یانگ ) <br> در آزمایش تداخل یانگ : <br> اگر فاصله دو چشمه را با a و فاصله شکاف ها از پرده را با D و فاصله نوار روشن n ام تا نوار مرکزی را با x و شماره نوار روشن را با n نشان دهیم ، طول موج از رابطه زیر به دست می آید : </div><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/187/93916.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"><div align="right">نکته : فاصله دو نوار روشن متوالی برابر است با فاصله وسط نوار روشن اول تا وسط نوار مرکزی . </div><div align="left"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/187/93917.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></div><div align="right">از طرفی این فاصله به اندازه دو پهنای یک نوار است ، بنابراین پهنای نوار از رابطه <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/187/93918.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> به دست می آید . <br> رابطه فاصله وسط نوار روشن n ام تا نوار مرکزی : </div><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/187/93919.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"><div align="right">رابطه فاصله وسط نوار تاریک mام تا وسط نوار مرکزی : </div><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/187/93963.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"><div align="right">فاصلهn نوار روشن یا تاریک متوالی برابر است با : </div><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/187/93964.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"><br><br><p><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma; color: red;"><a href="http://www.tarahan.org/" target="_blank" title="سایت موسسه فرهنگی آموزش طراحان کنکور"><span dir="rtl" style="color: red;" lang="FA">منبع کنکور طراحان</span></a></span></p> <p><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma; color: red;"><a href="http://www.tarahan.org/" target="_blank" title="سایت موسسه فرهنگی آموزش طراحان کنکور"><span style="color: red;">www.tarahan.org</span></a></span></p> <script language="javascript"> todo='major'; show(); </script> <font size="2"><br></font><br> text/html 2009-10-18T07:18:54+01:00 tarahan1.mihanblog.com بهزاد عباسی نکات تستی درس فیزیک http://tarahan1.mihanblog.com/post/349 <font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2">عنوان : آئینه ی مقعر</font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">آینه‌ی مقعر: <br> در آینه‌های مقعر سطح داخلی یك كره ، بازتاب دهنده‌ی نور است، در ضمن پرتوهای بازتاب شده از یك آینه همگراتر از پرتوهای تابیده شده است. <br> تابش نور موازی به یك آینه‌ی مقعر: الزاماً بازتابشی همگرا روی كانون جمع می‌شوند. <br> تابش نور همگرا به یك آینه‌ی مقعر: الزاماً بازتابش همگرا كه بین كانون و آینه جمع می‌شوند. <br> تابش نور واگرا به یك آینه‌ی مقعر:</font></div><ol style="list-style-type: decimal; color: rgb(0, 0, 0);"><li><font size="2">اگر مكان تابش نور در فاصله‌ی كانونی باشد، بازتابش آن واگرا می باشد.</font></li><li><font size="2">اگر محل تابش نور از روی كانون باشد، بازتابش آن موازی است.</font></li><li><font size="2">اگر محل تابش نور دورتر از كانون باشد، بازتابش آن همگرا می‌باشد.</font></li></ol><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">نحوه بازتابش یك پرتو از سطح آینه‌ی مقعر : در كتاب درسی به 3 نوع تابش خاص پرداخته شده است كه در زیر آمده است:<br> تابش نور موازی محور اصلی از كانون آینه می‌گذرد.</font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/189/94888.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">تابش نور از مركز آینه روی خودش بازتاب می‌شود.</font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/189/94889.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">تابش نور به رأس آینه كه با همان زاویه بازتابش می‌شود.</font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/189/94890.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">رسم تصویر: (در اشكال زیر d فاصله‌ی جسم تا تصویر است.)</font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/189/94891.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="left"><font size="2">تصویر مجازی <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/189/94896.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/189/94892.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="left"><font size="2">تصویر تعریف شده نیست p = f</font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/189/94893.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="left"><font size="2">تصویر حقیقی و بزرگتر <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/189/94899.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">درحالت كلی d برابر است با:</font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/189/94894.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="left"><font size="2">تصویر حقیقی و هم اندازه <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/189/94901.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/189/94895.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="left"><font size="2">تصویر حقیقی و كوچكتر <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/189/94903.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/189/94905.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">فرمول كلی در آینه‌های مقعر:</font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/189/94906.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">تذكر: در این فرمول هرگاه یكی از 3 پارامتر f , q , p مجازی باشند در این فرمول آنها را منفی قرار می‌دهیم. در ضمن شعاع آینه برابر است با: </font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="left"><font size="2">r=2f</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">رابطه‌ی نیوتون: <br> (فاصله‌ی تصویر تا كانون: <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/189/94909.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> ، فاصله‌ی جسم تا كانون = a) </font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/189/94910.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2">بزرگنمایی: <br> نسبت طول تصویر (AB) به طول جسم <img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/189/94911.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> را بزرگنمایی می‌نامند. </font></div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><img src="http://www.parsitest.com/Image/Storage/189/94912.jpeg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><br><br><br><p><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma; color: red;"><a href="http://www.tarahan.org/" target="_blank" title="سایت موسسه فرهنگی آموزش طراحان کنکور"><span dir="rtl" style="color: red;" lang="FA">منبع کنکور طراحان</span></a></span></p> <p><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma; color: red;"><a href="http://www.tarahan.org/" target="_blank" title="سایت موسسه فرهنگی آموزش طراحان کنکور"><span style="color: red;">www.tarahan.org</span></a></span></p> <script language="javascript"> todo='major'; show(); </script> <font size="2"><br></font><br> text/html 2009-10-18T07:14:47+01:00 tarahan1.mihanblog.com بهزاد عباسی نمونه کارنامه کنکور سراسری و آزاد http://tarahan1.mihanblog.com/post/348 نمونه کارنامه کنکور سراسری و آزاد <br>به سایت سنجش مراجعه فرمایید <br><br><p><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma; color: red;"><a href="http://www.tarahan.org/" target="_blank" title="سایت موسسه فرهنگی آموزش طراحان کنکور"><span dir="rtl" style="color: red;" lang="FA">منبع کنکور طراحان</span></a></span></p> <p><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma; color: red;"><a href="http://www.tarahan.org/" target="_blank" title="سایت موسسه فرهنگی آموزش طراحان کنکور"><span style="color: red;">www.tarahan.org</span></a></span></p> <script language="javascript"> todo='major'; show(); </script> <font size="2"><br></font><br> text/html 2009-10-18T07:13:15+01:00 tarahan1.mihanblog.com بهزاد عباسی تستهای مهندسی معکوس http://tarahan1.mihanblog.com/post/347 <br><img src="http://www.mohajer.niksalehi.com/images/nemoneh-2.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><img src="http://www.mohajer.niksalehi.com/images/nemoneh-3.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><p><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma; color: red;"><a href="http://www.tarahan.org/" target="_blank" title="سایت موسسه فرهنگی آموزش طراحان کنکور"><span dir="rtl" style="color: red;" lang="FA">منبع کنکور طراحان</span></a></span></p> <p><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma; color: red;"><a href="http://www.tarahan.org/" target="_blank" title="سایت موسسه فرهنگی آموزش طراحان کنکور"><span style="color: red;">www.tarahan.org</span></a></span></p> <script language="javascript"> todo='major'; show(); </script> <font size="2"><br></font><br> text/html 2009-10-18T07:12:32+01:00 tarahan1.mihanblog.com بهزاد عباسی جزییات آزمون کارشناسی ارشد و کنکور۸۸ http://tarahan1.mihanblog.com/post/346 <font size="2">رییس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به نهایی شدن کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۸، نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد اوایل خرداد ماه اعلام خواهد شد البته احتمال اعلام نتایج در هفته آخر اردیبهشت ماه نیز وجود دارد.<br>به گزارش ایسنا، دکتر عبدالرسول پورعباس در دانشگاه امیرکبیر و در جمع خبرنگاران با اشاره به نهایی شدن کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۸، اظهار کرد: از این هفته تصحیح پاسخنامه داوطلبان در چندین مرحله و با کنترل شدید آغاز می‌شود و قطعا تا اوایل خرداد ماه نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد اعلام خواهد شد، البته احتمال اعلام نتایج در هفته آخر اردیبهشت ماه نیز وجود دارد.<br>پذیرش نهایی ۴۵ هزار تن در آزمون ارشد ۸۸<br>وی با اشاره به ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۸، اظهار کرد: در آزمون امسال در مجموع ۴۵ هزار نفر پذیرفته خواهند شد، به عبارت دیگر بیش از ۳۹ هزار نفر از طریق آزمون، دو هزار و۸۳۰ نفر در روش آموزش محور و در۱۲ دانشگاه برتر کشور، حدود ۴ هزار نفر از دانشجویان ممتاز و ۳ هزار نفر نیز از طریق طرح استعدادهای درخشان و بدون شرکت در آزمون در دانشگاه‌ها پذیرفته خواهند شد.<br>اعلام تغییرات بومی‌گزینی و سهمیه‌های کنکور۸۸ تا اواخر اردیبهشت؛<br>افزایش سهم پذیرش آزاد در۱۲ رشته مطلوب دانشگاهی<br>دکتر پورعباس در رابطه با تغییرات احتمالی کنکور سراسری ۸۸، اظهار کرد: در رابطه تغییر شرایط بومی گزینی کنکور ۸۸ پیشنهاداتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است که این امر در دستور کار شورا قرار گرفته و کمیته‌ای چند نفره از اعضای شورا بر روی این طرح کار می‌کنند.<br>وی با بیان اینکه پذیرش بومی دانشجو در هیچ رشته‌ای حذف نمی‌شود، گفت:‌پیشنهاد وزارت علوم افزایش سهم پذیرش آزاد نسبت به پذیرش بومی در ۱۲ رشته مطلوب دانشگاهی برای کنکور ۸۸ بوده است.<br>به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: بحث بومی گزینی جزو اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در این رابطه در این شورا تصمیم گیری خواهد شد.<br>وی با اشاره به طرح ساماندهی سهمیه‌های کنکور در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: کمیته‌ای در مجلس بر روی این طرح در حال فعالیت است ولی احتمالا این طرح به کنکور امسال نمی‌رسد.<br>رییس سازمان سنجش در خاتمه تصریح کرد: تغییرات مرتبط با بومی‌گزینی و سهمیه‌های کنکور ۸۸ تا اواخر اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد.<br><br></font><p><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma; color: red;"><a href="http://www.tarahan.org/" target="_blank" title="سایت موسسه فرهنگی آموزش طراحان کنکور"><span dir="rtl" style="color: red;" lang="FA">منبع کنکور طراحان</span></a></span></p> <p><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma; color: red;"><a href="http://www.tarahan.org/" target="_blank" title="سایت موسسه فرهنگی آموزش طراحان کنکور"><span style="color: red;">www.tarahan.org</span></a></span></p> <script language="javascript"> todo='major'; show(); </script> <font size="2"><br></font><br> text/html 2009-10-18T07:11:23+01:00 tarahan1.mihanblog.com بهزاد عباسی اعلام نحوه محاسبه نمرات در کارنامه کنکور http://tarahan1.mihanblog.com/post/345 <font size="2">علام نحوه محاسبه نمرات در کارنامه کنکور<br> رئیس مرکز مطالعات سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به اعلام نتایج اولیه بیش از یک میلیون و 300 هزار داوطلب دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در روز گذشته و اعلام اسامی 996 داوطلب مجاز به انتخاب رشته نحوه محاسبه نمرات در کارنامه کنکور 88 را تشریح کرد.<br><br> کوروش پرند افزود: داوطلبان آزمون سراسری می توانند از طریق کارت اعتباری ثبت نام با وارد کردن شماره پرونده، نام کاربر، رمز ورود، شماره شناسنامه و یا مشخصات فردی و با وارد کردن شماره داوطلبی، نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و سال تولد در سایت سازمان سنجش نسبت به مشاهده کارنامه و پرینت از آن اقدام کنند.<br><br><br><b>نحوه تفسیر کارنامه داوطلبان کنکور</b><br><br> وی تفسیر کارنامه را یکی از مهمترین بخشهای انتخاب رشته دانست و به تشریح نحوه محاسبه نمرات درج شده در کارنامه داوطلبان پرداخت.<br><br><b>نحوه محاسبه نمره خام</b><br><br> رئیس مرکز مطالعات سازمان سنجش آموزش کشور درباره نحوه محاسبه نمره خام اظهار داشت: "نمره خام" نمره اکتسابی توسط هر داوطلب است که در هر درس اعم از عمومی و اختصاصی به درصد بیان شده است.<br><br> وی افزود: نمره داوطلب در هر درس با سه برابر تعداد پاسخهای صحیح منهای تعداد پاسخهای غلط تقسیم بر سه برابر تعداد کل سئولات آن درس ضربدر 100 برابر است.<br><br><b>با نمرات خام نمی توان داوطلبان را با هم مقایسه کرد</b><br><br> پرند با بیان اینکه نمرات هر درس در محدوده منفی 3/33 تا 100 قرار دارد به مهر گفت: به علت تفاوت در ماهیت دروس امتحانی اعم از عمومی یا اختصاصی، نمرات خام ناهماهنگ و ناهمتراز هستند. به عبارت دیگر به جهت متفاوت بودن دشواری دروس با یکدیگر کسب دو نمره یکسان از دروس مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیست در نتیجه نمی توان با استفاده از نمرات خام، افراد را با یکدیگر مقایسه کرد لذا بحث تبدیل این نمرات خام به تراز مطرح می شود.<br><br><b>نحوه محاسبه نمره کل در هر زیر گروه</b><br><br> وی به توضیح نحوه محاسبه نمره کل در هر زیر گروه پرداخت و اظهار داشت: برای محاسبه این نمره میانگین وزنی نمرات تراز دروس عمومی و اختصاصی داوطلب با توجه به ضریب هر درس در آن زیر گروه محاسبه می شود.<br><br> رئیس مرکز مطالعات سازمان سنجش آموزش کشور به مهر گفت: دروس تخصصی با ضریب سه محاسبه می شود و در مورد دیپلمه های نظام جدید ریاضی، تجربی، علوم انسانی و معارف اسلامی سالهای 84 تا 87 که امتحانات آنها کتبی و سراسری برگزار شده است برای محاسبه نمره کل در هر زیر گروه 85 درصد نمره کسب شده با مجموع 15 درصد معدل دیپلم ملاک قرار می گیرد.<br><br> وی درباره نحوه محاسبه نمره کل در زیر گروهها نیز افزود: نمره کل آزمون در یک زیر گروه برابر با 3 ضربدر مجموع نمرات تراز شده هر یک از دروس اختصاصی ضربدر ضریب مربوطه به علاوه مجموع نمرات تراز شده هر یک از دروس عمومی ضربدر ضریب مربوطه تقسیم بر 3 ضربدر مجموع ضریب دروس اختصاصی به علاوه مجموه ضریب دروس عمومی است.<br><br> پرند گفت: با توجه به مصوبه کمیته برنامه ریزی و مطالعه کنکور در راستای طرح جدید نحوه پذیرش دانشجو مصوبه مجلس، در آزمون سراسری سال 88 معدل دیپلم برای دیپلمه های نظام جدید طی سالهای 84 تا 87 که امتحانات آنها به صورت کتبی برگزار شده تا میزان 15 درصد در گزینش نهایی اعمال خواهد شد.<br><br><b>نمره کل نهایی داوطلب در زیر گروه</b><br><br> وی با اشاره به نمره کل نهایی داوطلب در زیر گروه مربوطه به مهر گفت: این نمره برابر است با 85 درصد ضربدر نمره کل آزمون زیر گروه مربوطه به علاوه 15 درصد ضربدر سوابق تحصیلی برای افرادی که دیپلمه های نظام جدید در سالهای 84 تا 87 هستند.<br><br> رئیس مرکز مطالعات سازمان سنجش آموزش کشور گفت: در صورتی که داوطلب مشمول طرح مذکور نباشد نمره کل نهایی در زیر گروه برابر نمره کل خود آزمون است. </font> text/html 2009-10-18T07:08:40+01:00 tarahan1.mihanblog.com بهزاد عباسی فرمول محاسبه تراز در کنکور سراسری و آزاد http://tarahan1.mihanblog.com/post/344 <font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma">محاسبه نمره کل(تراز) به ترتیب زیر محاسبه می شود.</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> 3-1) نمره حقیقی و تراز هر درس</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> فرض می کنیم داوطلب ام در درس </font> <font face="Tahoma">i</font><font face="Tahoma"> ام از تعداد </font> <font face="Tahoma">n</font><font face="Tahoma"> سوال به </font> <font face="Tahoma">n1</font><font face="Tahoma"> سوال پاسخ صحیح داده و به </font> <font face="Tahoma">n2</font><font face="Tahoma"> سوال پاسخ غلط به بقیه سوالها پاسخ نداده است اگر فرض کنیم</font><font face="Tahoma">NHij</font><font face="Tahoma"> نمره حقیقی درس </font> <font face="Tahoma">i</font><font face="Tahoma">ام فرد</font><font face="Tahoma">j</font><font face="Tahoma">ام باشد در این صورت نمره این فرد در این درس به درصد به صورت زیر محاسبه می شود:</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> پس برای هر گروه در هر درس یک نمره </font> <font face="Tahoma"> NHij</font><font face="Tahoma"> داریم.طبق معمول با محاسبه فراوانی تجمعی مقدار </font> <font face="Tahoma"> Zij</font><font face="Tahoma"> توزیع نرمال استاندارد متناظر با نمره با </font> <font face="Tahoma"> NHij</font><font face="Tahoma"> را حساب می کنیم.سپس باتوجه به مقداری </font> <font face="Tahoma"> Zij</font><font face="Tahoma"> از رابطه زیر نمره تراز را حساب می کنیم.</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> NTij=2000z+5000</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> ترجمه اش می شود</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> محاسبه نمره کل(تراز) به ترتیب زیر محاسبه می شود.</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> نمره حقیقی و تراز هر درس</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> فرض می کنیم داوطلب نقی زاده در درس ریاضی از تعداد 55 سوال به 46 سوال پاسخ صحیح داده و به 6 سوال پاسخ غلط به بقیه سوالها پاسخ نداده است اگر فرض کنیم نمره خام(درصد) نمره حقیقی درس ریاضی نقی زاده باشد در این صورت نمره این فرد در این درس به درصد به صورت زیر محاسبه می شود:</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> پس برای هر گروه در هر درس یک نمره خام داریم.طبق معمول با محاسبه فراوانی تجمعی مقدار </font> <font face="Tahoma">Z</font><font face="Tahoma">نقی زاده توزیع نرمال استاندارد متناظر با نمره با نمره خام را حساب می کنیم.سپس باتوجه به مقداری </font> <font face="Tahoma">Z</font><font face="Tahoma">نقی زاده از رابطه زیر نمره تراز را حساب می کنیم.</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> NTij=2000z+5000</font></font><br><br><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma">با صورت عملیاتی بیشت بدانیم</font></font><br><br><br><br><font face="Tahoma"> <font face="Tahoma"> نمره‌گذاری</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> پس‌از تهیه‌ و اجرای آزمون‌کنکورنوبت به تصحیح برگه‌ها و نمره‌گذاری آن‌ها می‌رسد. در نمره‌گذاری آزمون‌های عینی دو روش عمده وجود دارد:</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> محاسبه‌ی كلیه‌ی پاسخ‌های درست بدون كسر نمره برای حدس زدن</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> كسر مقداری از نمره برای جبران حدس زدن. برای تعیین نمره در این روش، از فرمول زیر استفاده می‌شود:</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> <img src="http://www.olgou.ir/images/image001.gif" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> = درصد عملكرد </font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> در این فرمول:</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> تعداد پاسخ‌های درست : </font><font face="Tahoma"> R</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> تعداد پاسخ‌های غلط : </font><font face="Tahoma"> W</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> تعداد گزینه‌های هر سؤال : </font><font face="Tahoma"> N</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> تعداد کل سؤال‌ها : </font><font face="Tahoma">T</font></font><br><br><br><br><font face="Tahoma"> <font face="Tahoma"> نمرات معیار</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> نمرات معیار، عملكرد هر دانش‌آموز را در یك آزمون، بنا بر اختلاف عملكرد او از میانگین گروه، برحسب واحد انحراف معیار نشان می‌دهد.</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> آن دسته از نمرات معیار كه دارای توزیعی با میانگین صفر و انحراف معیار واحد هستند، به نمرات </font> <font face="Tahoma">Z</font><font face="Tahoma"> شهرت دارند.</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> <img src="http://www.olgou.ir/images/image004.gif" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> و <img src="http://www.olgou.ir/images/image003.gif" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> نمره‌ی خام: </font><i> <font face="Tahoma"> X</font><font face="Tahoma"> ‌</font></i></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> میانگین نمرات: <img src="http://www.olgou.ir/images/image005.gif" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> انحراف معیار نمرات: </font><i><font face="Tahoma">SD</font><font face="Tahoma"> ‌</font></i></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> تعداد نمرات: </font><i> <font face="Tahoma"> N</font><font face="Tahoma"> ‌</font></i></font><br><br><font face="Tahoma"> <font face="Tahoma"> نمره‌ی </font> <font face="Tahoma">T</font><font face="Tahoma"> (نمره‌ی تراز)</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> مقیاس نمرات </font> <font face="Tahoma">T</font><font face="Tahoma"> با ضرب نمرات </font> <font face="Tahoma">Z</font><font face="Tahoma"> در عدد ثابت </font> <font face="Tahoma"> a</font><font face="Tahoma"> و جمع كردن نمرات حاصل با عدد ثابت </font> <font face="Tahoma">b</font><font face="Tahoma"> به‌دست می‌آید. بنابراین، آن دسته از نمرات معیار كه دارای توزیعی با میانگین </font> <font face="Tahoma"> b</font><font face="Tahoma"> و انحراف معیار </font> <font face="Tahoma"> a</font><font face="Tahoma"> است، توزیع نمرات </font> <font face="Tahoma"> T</font><font face="Tahoma"> نام دارد.</font></font><br><br><font face="Tahoma"><img src="http://www.olgou.ir/images/image006.gif" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> در محاسبه‌ی نمره‌ی تراز كنكور سراسری، میانگین را 5000 و انحراف معیار را 2000 تعیین می‌كنند. درنتیجه:</font></font><br><br><font face="Tahoma"><img src="http://www.olgou.ir/images/image007.gif" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> البته می‌توان </font> <font face="Tahoma">Z</font><font face="Tahoma"> را از روی نمودار نرمال به‌دست آورد.</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> مقایسه‌ی درصدها و نمرات معیار در توزیع نرمال:</font></font><br><br><br></font> <div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="center"><div align="right"><font size="2"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> <img src="http://www.olgou.ir/images/image009.gif" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> </font></font></font></div></div><div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"><font size="2"><br><br><font face="Tahoma"> <font face="Tahoma"> خصوصیات:</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> دو قسمت منحنی نرمال نسبت به خط وسط آن قرینه هستند.</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> در توزیعی كه این منحنی مُعرف آن است، اكثر نمره‌ها در وسط توزیع انباشته شده‌اند.</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> هرچه از وسط منحنی به دوطرف آن پیش برویم، از ارتفاع منحنی (حجم نمرات) كاسته می‌شود و در انتهای منحنی دنباله‌های طویلی به‌وجود می‌آیند.</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> دو امتداد منحنی در بی‌نهایت محور افقی را قطع می‌كنند، زیرا تعداد مواردی كه لازم است تا یك منحنی نرمال واقعی درست شود، از لحاظ نظری بی‌نهایت است.</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> در منحنی نرمال، میانگین، میانه و نما بر روی هم قرار دارند.</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> در روی این منحنی دو نقطه وجود دارد كه در آن‌ها جهت منحنی تغییر می‌كند. این دو نقطه در فواصل 1<img src="http://www.olgou.ir/images/image010.gif" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"> انحراف معیار از میانگین قرار دارند.</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> در منحنی نرمال، بین انحراف معیارها و نسبت افراد یك رابطه‌ی دقیق ریاضی وجود دارد و در هر واحد انحراف معیار همیشه یك نسبت ثابت از افراد موجود است. اگر تمام سطح منحنی نرمال را برابر یك واحد فرض كنیم، بین میانگین 1+ و 1- انحراف معیار 13/34% از كل مساحت منحنی قرار دارد. هم‌چنین 26/68% = 13/34</font><font face="Tahoma">´</font><font face="Tahoma">2 از كل سطح منحنی بین 1+ و 1- انحراف معیار واقع است. ضمناً در حدود 44/95% مساحت زیر منحنی بین 2+ و 2- انحراف معیار قرار دارد و در حدود 74/99% این مساحت نیز در فاصله‌ی 3+ و 3- انحراف معیار واقع است. بنابراین، تقریباً تمام سطح زیر منحنی نرمال در این فاصله‌ی انحراف معیار قرار دارد. به‌همین سبب است كه محققان و آمارگران، سطح منحنی نرمال را عملاً بین 3+ و 3- انحراف معیار فرض می‌كنند</font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> بعد از اینکه نمره تراز هر درس محاسبه شد نمره تراز هر زیر گروه و نمره تراز کل حساب می شود</font></font><br><br><font face="Tahoma">محاسبه نمره تراز اختصاصی برای یك كارنامه فرضی</font><br><br><font face="Tahoma"> <img src="http://www.olgou.ir/images/001.jpg" alt="" id="vBCodeIMG" border="0"></font><br></font> </div> <font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> شیمی </font></font><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> فیزیك </font></font><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> ریاضی </font></font></font> <div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="center"> <font size="2"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> دروس اختصاصی </font></font></font></div> <font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> 40</font></font> <font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> 70</font></font> <font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> 30</font></font> <font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> درصد </font></font><font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> 6080</font></font> <font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> 6970</font></font> <font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> 6260</font></font> <font face="Tahoma"><font face="Tahoma"> نمره تراز</font></font><br></font> <div style="color: rgb(0, 0, 0);" align="right"> <font size="2"><font face="Tahoma"><font face="Tahoma">در نهایت با ضرب وتقسیم با ضرایب مختلف نمره زیر گروههای مختلف </font></font><br><br><font face="Tahoma"><font face="Tahoma">مشخص می شود</font></font></font> </div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><font face="Tahoma">http://www.olgou.ir/Articles/karnameh.html</font></font> <div style="margin-top: 10px; color: rgb(0, 0, 0);" align="left"> <p><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma; color: red;"><a href="http://www.tarahan.org/" target="_blank" title="سایت موسسه فرهنگی آموزش طراحان کنکور"><span dir="rtl" style="color: red;" lang="FA">منبع کنکور طراحان</span></a></span></p> <p><span style="font-size: 20pt; font-family: Tahoma; color: red;"><a href="http://www.tarahan.org/" target="_blank" title="سایت موسسه فرهنگی آموزش طراحان کنکور"><span style="color: red;">www.tarahan.org</span></a></span></p> <script language="javascript"> todo='major'; show(); </script> <font size="2"><br><br></font></div> text/html 2009-10-17T12:42:07+01:00 tarahan1.mihanblog.com بهزاد عباسی تبادل لینک با سایتهای دیگر http://tarahan1.mihanblog.com/post/343 <font size="2">با سلام <br><br>خوشحال می شم بتونم با وبلاگهای دیگر تبادل لینک کنم <br><br><br>منو لینک یکنید و بفرمایید تا سریعا شما رو بلینکم <br></font>