کنکور طراحان کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه

آزمون کنکور, پیشرفت تحصیلی ,پیام نور ,کارشناسی ارشد, دبستان ,ابتدایی ,طراحان, راهنمایی ,دبیرستان , پیش دانشگاهی , آزمون, کنکو

 

فرمول محاسبه تراز در کنکور سراسری و آزاد

 

نوشته شده توسط:بهزاد عباسی

محاسبه نمره کل(تراز) به ترتیب زیر محاسبه می شود.

3-1) نمره حقیقی و تراز هر درس

فرض می کنیم داوطلب ام در درس i ام از تعداد n سوال به n1 سوال پاسخ صحیح داده و به n2 سوال پاسخ غلط به بقیه سوالها پاسخ نداده است اگر فرض کنیمNHij نمره حقیقی درس iام فردjام باشد در این صورت نمره این فرد در این درس به درصد به صورت زیر محاسبه می شود:

پس برای هر گروه در هر درس یک نمره NHij داریم.طبق معمول با محاسبه فراوانی تجمعی مقدار Zij توزیع نرمال استاندارد متناظر با نمره با NHij را حساب می کنیم.سپس باتوجه به مقداری Zij از رابطه زیر نمره تراز را حساب می کنیم.

NTij=2000z+5000

ترجمه اش می شود

محاسبه نمره کل(تراز) به ترتیب زیر محاسبه می شود.

نمره حقیقی و تراز هر درس

فرض می کنیم داوطلب نقی زاده در درس ریاضی از تعداد 55 سوال به 46 سوال پاسخ صحیح داده و به 6 سوال پاسخ غلط به بقیه سوالها پاسخ نداده است اگر فرض کنیم نمره خام(درصد) نمره حقیقی درس ریاضی نقی زاده باشد در این صورت نمره این فرد در این درس به درصد به صورت زیر محاسبه می شود:

پس برای هر گروه در هر درس یک نمره خام داریم.طبق معمول با محاسبه فراوانی تجمعی مقدار Zنقی زاده توزیع نرمال استاندارد متناظر با نمره با نمره خام را حساب می کنیم.سپس باتوجه به مقداری Zنقی زاده از رابطه زیر نمره تراز را حساب می کنیم.

NTij=2000z+5000با صورت عملیاتی بیشت بدانیمنمره‌گذاری

پس‌از تهیه‌ و اجرای آزمون‌کنکورنوبت به تصحیح برگه‌ها و نمره‌گذاری آن‌ها می‌رسد. در نمره‌گذاری آزمون‌های عینی دو روش عمده وجود دارد:

محاسبه‌ی كلیه‌ی پاسخ‌های درست بدون كسر نمره برای حدس زدن

كسر مقداری از نمره برای جبران حدس زدن. برای تعیین نمره در این روش، از فرمول زیر استفاده می‌شود:

= درصد عملكرد

در این فرمول:

تعداد پاسخ‌های درست : R

تعداد پاسخ‌های غلط : W

تعداد گزینه‌های هر سؤال : N

تعداد کل سؤال‌ها : Tنمرات معیار

نمرات معیار، عملكرد هر دانش‌آموز را در یك آزمون، بنا بر اختلاف عملكرد او از میانگین گروه، برحسب واحد انحراف معیار نشان می‌دهد.

آن دسته از نمرات معیار كه دارای توزیعی با میانگین صفر و انحراف معیار واحد هستند، به نمرات Z شهرت دارند.

و

نمره‌ی خام: X

میانگین نمرات:

انحراف معیار نمرات: SD

تعداد نمرات: N

نمره‌ی T (نمره‌ی تراز)

مقیاس نمرات T با ضرب نمرات Z در عدد ثابت a و جمع كردن نمرات حاصل با عدد ثابت b به‌دست می‌آید. بنابراین، آن دسته از نمرات معیار كه دارای توزیعی با میانگین b و انحراف معیار a است، توزیع نمرات T نام دارد.در محاسبه‌ی نمره‌ی تراز كنكور سراسری، میانگین را 5000 و انحراف معیار را 2000 تعیین می‌كنند. درنتیجه:البته می‌توان Z را از روی نمودار نرمال به‌دست آورد.

مقایسه‌ی درصدها و نمرات معیار در توزیع نرمال:
خصوصیات:

دو قسمت منحنی نرمال نسبت به خط وسط آن قرینه هستند.

در توزیعی كه این منحنی مُعرف آن است، اكثر نمره‌ها در وسط توزیع انباشته شده‌اند.

هرچه از وسط منحنی به دوطرف آن پیش برویم، از ارتفاع منحنی (حجم نمرات) كاسته می‌شود و در انتهای منحنی دنباله‌های طویلی به‌وجود می‌آیند.

دو امتداد منحنی در بی‌نهایت محور افقی را قطع می‌كنند، زیرا تعداد مواردی كه لازم است تا یك منحنی نرمال واقعی درست شود، از لحاظ نظری بی‌نهایت است.

در منحنی نرمال، میانگین، میانه و نما بر روی هم قرار دارند.

در روی این منحنی دو نقطه وجود دارد كه در آن‌ها جهت منحنی تغییر می‌كند. این دو نقطه در فواصل 1 انحراف معیار از میانگین قرار دارند.

در منحنی نرمال، بین انحراف معیارها و نسبت افراد یك رابطه‌ی دقیق ریاضی وجود دارد و در هر واحد انحراف معیار همیشه یك نسبت ثابت از افراد موجود است. اگر تمام سطح منحنی نرمال را برابر یك واحد فرض كنیم، بین میانگین 1+ و 1- انحراف معیار 13/34% از كل مساحت منحنی قرار دارد. هم‌چنین 26/68% = 13/34´2 از كل سطح منحنی بین 1+ و 1- انحراف معیار واقع است. ضمناً در حدود 44/95% مساحت زیر منحنی بین 2+ و 2- انحراف معیار قرار دارد و در حدود 74/99% این مساحت نیز در فاصله‌ی 3+ و 3- انحراف معیار واقع است. بنابراین، تقریباً تمام سطح زیر منحنی نرمال در این فاصله‌ی انحراف معیار قرار دارد. به‌همین سبب است كه محققان و آمارگران، سطح منحنی نرمال را عملاً بین 3+ و 3- انحراف معیار فرض می‌كنند

بعد از اینکه نمره تراز هر درس محاسبه شد نمره تراز هر زیر گروه و نمره تراز کل حساب می شود

محاسبه نمره تراز اختصاصی برای یك كارنامه فرضی


شیمی فیزیك ریاضی
دروس اختصاصی
40 70 30 درصد 6080 6970 6260 نمره تراز
در نهایت با ضرب وتقسیم با ضرایب مختلف نمره زیر گروههای مختلف

مشخص می شود
http://www.olgou.ir/Articles/karnameh.html

فرمول محاسبه تراز در کنکور سراسری و آزاد

 

نوشته شده توسط:بهزاد عباسیمنبع کنکور طراحان

www.tarahan.org 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات