کنکور طراحان کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری دانشگاه

آزمون کنکور, پیشرفت تحصیلی ,پیام نور ,کارشناسی ارشد, دبستان ,ابتدایی ,طراحان, راهنمایی ,دبیرستان , پیش دانشگاهی , آزمون, کنکو

 

نکات تستی درس فیزیک 4

 

نوشته شده توسط:بهزاد عباسی

عنوان : آینه مقعر
کانون آینه مقعر: اگر یک دسته پرتو موازی به آینه مقعر بتابد، پرتو های بازتاب از نقطه ای روی محور اصلی عبور می کند.
پرتوهای بازتاب در آینه مقعر:

1- اگر پرتو تابش موازی محور اصلی باشد پرتوی بازتاب از F عبور می کند. (مانند شکل بالا) 2- اگر پرتو تابش از کانون عبور کند، پرتو بازتاب موازی محور اصلی می شود.
3- اگر پرتو تابش از مرکز آینه (C) عبور کند، پرتو بازتاب روی پرتو تابش، باز می تابد و از C عبور می کند.
تصویر در آینه مقعر:


کاربرد آینه مقعر: چراغ قوه- چراغ اتومبیل- دندان پزشکی- کوره آفتابی- تلسکوپ بازتابی.
1- اگر جسم در فاصله کانونی باشد، تصویر حاصل مجازی-مستقیم بزرگتر از جسم، پشت آینه دیده می شود. 2- اگر جسم روی F باشد، تصویر در فاصله خیلی دور تشکیل می شود. 3- اگر جسم بین F,2F باشد، تصویر حقیقی- بزرگتر از جسم، دورتر از 2F و وارونه تشکیل می شود. 4- اگر جسم روی 2F باشد، تصویر حقیقی- برابر با جسم،‌روی 2F و وارونه تشکیل می شود. 5- اگر جسم دورتر از 2F باشد، تصویر حقیقی – وارونه – بین F,2F و کوچک تر تشکیل می شود. 6- اگر جسم در بی نهایت دور باشد، تصویر حقیقی- روی F- وارونه و کوچک تر تشکیل می شود.
عنوان : اثر دوپلر
اثر دوپلر:
فرض كنید چشمه صوت با سرعت به ناظر ساكن نزدیك می‌شود اگر طول موج چشمه را با و طول موج دریافتی توسط ناظر را با نشان دهیم، رابطه زیر برقرار است،
اگر چشمه صوت با سرعت از ناظر دور شود. آنگاه رابطه زیر برقرار است.
در حالت اول بسامد بصورت می‌باشد.
بنابراین بسامد افزایش می‌یابد، یعنی صدا زیرتر با ارتفاع بیشتر به گوش می‌رسد.
در حالت دوم، بسامد به صورت می‌باشد.
بنابراین بسامد كاهش می‌یابد، یعنی صدا بم‌تر می‌شود.
حالت كلی:
تعیین علامت: به هنگام قرار دادن در رابطه بالا بصورت زیر عمل ‌كنید.
مثبت است، در غیر این صورت منفی است.
منفی و در غیر این صورت مثبت است.
عنوان : اختلاف پتانسیل
1- اگر چشمه به ناظر نزدیك شد و یا در جهت ناظر حركت كرد علامت 2- اگر ناظر به سمت چشمه حركت كند،
در یك جسم رسانا میدان الكتریكى درون جسم صفر است، و در نقاط نوك تیز چگالى سطحى بار و میدان الكتریكى بزرگ تر است، اما پتانسیل الكتریكى در تمام نقاط آن برابر است،
پتانسیل الكتریكى: در هر نقطه انرژى الكتریكى واحد بار الكتریكى، پتانسیل الكتریكى در آن نقطه مى‌باشد.

q بار الكتریكى ( c )
V پتانسیل الكتریكى ( ولت V )
تغییر انرژى پتانسیل الكتریكى : تغییر انرژى پتانسیل الكتریكى برابر است با كارى كه ما انجام می‌دهیم تا بار الكتریكى با سرعت ثابت از نقطه (1) به نقطه (2) آورده شود (كارما) كار میدان الكتریكى، منفى كارما می‌باشد.
نكته مهم: انرژى پتانسیل الكتریكی بار مثبت در جهت میدان كاهش و در جهت خلاف میدان افزایش می‌یابد و انرژی پتانسیل الكتریكی بار منفی در جهت میدان الكتریكی افزایش و در جهت خلاف میدان الكتریكی كاهش می‌یابد .
اختلاف پتانسیل الكتریكی: تغییر انرژی الكتریكی واحد بار را در یك جابجایی اختلاف پتانسیل الكتریكی می‌نامند.
U انرژى پتانسیل الكتریكى ( j )
نكته :
پتانسیل الكتریكی در جهت میدان الكتریكی كاهش و در جهت خلاف میدان الكتریكی افزایش می‌یابد .
در راستای عمود بر میدان الكتریكی یكنواخت كار ما برای جابجایی بار q صفر است (زیرا نیرو بر جابجایی عمود است ) در نتیجه خواهیم داشت :
یعنی در راستای عمود بر میدان الكتریكی یكنواخت ، پتانسیل الكتریكی برابر می‌باشد.
در شكل زیر
پتانسیل الكتریكی در جهت میدان كاهش می‌یابد و در راستای عمود بر میدان الكتریكی یكنواخت پتانسیل الكتریكی یكسان است
اختلاف پتانسیل الكتریكی در راستای میدان الكتریكی یكنوا‌خت
E میدان الكتریكی یكنواخت

V اختلاف پتانسیل در نقطه در راستای میدان الكتریكی یكنواخت ( V )
نكته :
شكل بالا میدان یكنواخت است، در این میدان در تمام نقاط میدان الكتریكی ثابت است، بنابراین نیروی وارد بر بار الكتریكی در تمام نقاط برابر می‌باشد. جهت آن برای بار مثبت در جهت میدان الكتریكی و برای بار منفی در جهت مخالف میدان الكتریكی می‌باشد .
d فاصله دو نقطه در راستای میدان الكتریكی یكنواخت ( m )

منبع کنکور طراحان

www.tarahan.org
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات